ความพึงพอใจ แอปพลิเคชันการเรียนร การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา

Main Article Content

ธิดารัตน์ สนธิ์ทิม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน EchoVE (เอคโค่วี) ภายในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จำนวน 240  คน กลุ่มเป้าหมายได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน EchoVE (เอคโค่วี) ซึ่งได้มีการออกแบบยึดตามกรอบความพึงพอใจโดยดัดแปลงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งการรับรู้ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการเรียนผ่านแอปพลิเคชันด้านความพึงพอใจการฝึกฝนทักษะการฟัง ด้านความพึงพอใจการฝึกฝนทักษะการพูด  และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)          ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน EchoVE  พบว่ามีระดับพึงพอใจมากสุด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน  คือ  การจัดกิจกรรมเรียนภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชัน EchoVE (เอคโค่วี) มีความน่าสนใจ สะดวกในการใช้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนช่วยให้เกิดความสนใจเลือกฟังสื่อภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย