การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ CVT แบบรีโมทคอนโทรล

Main Article Content

ยงยุทธ พรมบุตร

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ CVT แบบรีโมทคอนโทรล ใน 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้างและระบบการทำงาน ด้านคุณค่าของชิ้นงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้จัดการฝ่ายบริการ หัวหน้าช่าง ครูฝึก บริษัท โตโยต้าอุทัยธานี ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า จำกัด อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาช่างยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบบันทึก สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


                ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ CVT แบบรีโมทคอนโทรล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก และประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องเติมน้ำมันเกียร์ CVT แบบรีโมทคอนโทรล มีค่าเฉลี่ย 57.20 นาที ใช้เวลาน้อยกว่าเครื่องมือปกติ คิดเป็นร้อยละ 76.78

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] พช แก้วเขียง. (2545). สร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองงานไฟฟ้ารถยนต์. โครงงานปัญหาพิเศษหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[2] เสกสันต์ จั่นรัด. (2542). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองเรื่องระบบนิวแมติกส์ในรหัสวิชา 31000108 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรมอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2540. วิทยานิพนธ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[3] นันทพงศ์ ภักดีบุตร. (2563). [ออนไลน์]. มาเรียนรู้การทำงานของระบบเกียร์ CVT. [สืบค้นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564]. จาก http://www.grandprix.co.th/ระบบเกียร์-cvt/
[4] virtual school online. (2559). [ออนไลน์]. รีโมทคอนโทรล. [สืบค้นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564]. จาก http://119.46.166.126/self_all/selfaccess9/m3/527/more/lesson3/p12.php
[5] สุรพงษ์ พงษ์ศรี. (2546). การวิจัยการสร้างชุดสาธิตการทำงานเฟืองท้ายรถยนต์.วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์.อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
[6] บุญญฤทธิ์ หวังเจริญ (2561). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องเติมน้ำมันเกียร์โดยใช้แรงดันลม. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 1 st T-VET Student Conference 2018 ครั้งที่ 1 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก. 31 มีนาคม 2561. หน้าที่ 767-777.
[7] ธนากร สุกอินทร์. (2561). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ถอดลูกหมากปีกนกล่าง.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 1 st T-VET Student Conference 2018 ครั้งที่ 1 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก. 31 มีนาคม 2561. หน้าที่ 808-826.
[8] บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์