การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมืออัดจาระบีลูกปืนล้อ

Main Article Content

ยงยุทธ พรมบุตร

บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมืออัดจาระบีลูกปืนล้อ ใน 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ ด้านโครงสร้างและระบบการทำงาน ด้านคุณค่าของชิ้นงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้จัดการฝ่ายบริการ หัวหน้าช่าง ครูฝึก บริษัท ฟินิกซ์คาร์ จำกัด อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่มีประสบการณ์ในสาขาวิชาช่างยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบบันทึก สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


                ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของเครื่องมืออัดจาระบีลูกปืนล้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก และประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมืออัดจาระบีลูกปืนล้อ มีค่าเฉลี่ย 2.05 นาที ใช้เวลาน้อยกว่าเครื่องมือปกติ คิดเป็นร้อยละ 56.81

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

References

[1] ณัฐวิทษ์ ชัยบิล และคณะ. (2556). [ออนไลน์]. เครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อรถยนต์. [สืบค้นวันที่ 19 ธันวาคม 2563]. จาก http://sitc.npu.ac.th/Download/Motor.
[2] สยาม โกลบอล ลูบริแคนท์. (2553). [ออนไลน์]. จาระบี (Grease). [สืบค้นวันที่ 20 ธันวาคม 2563]. จาก http://www.sgl1.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539378971.
[3] Misumi Thailand. (2563). [ออนไลน์]. ตลับลูกปืน. [สืบค้นวันที่ 25 ธันวาคม 2563]. จากhttps://misumitechnical.com/technical/mechanical/bearing-usage
[4] ธนชัย ใยอ่อน. (2562). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเครื่องอัดจาระบีลูกปืนล้อ HINO FM1A.
โครงการการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวภาคเหนือ 4.
[5] สุรัตน์ อุบลฉาย และคณะ. (2561). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์แค้มป์รัดยางหุ้มข้อต่อเพลาขับ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ T-VET Student Conference 2018. การประชุมวิชาการ T – VET Student Conference 2018 ครั้งที่ 1.พิษณุโลก : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, (122 – 138).
[6] อนุวัฒน์ เรืองสวัสดิ์ และคณะ. (2561). เครื่องมือยกรถยนต์แบบควบคุมด้วยไฟฟ้า. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ T-VET Student Conference 2018. การประชุมวิชาการ T – VET Student Conference 2018 ครั้งที่ 1.พิษณุโลก : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3, (671 – 689).
[7] บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์