การพัฒนาอาชีพเพื่อคนพิการในโลกยุคดิจิทัลกับการสร้างรูปแบบการเรียนรู้บนความท้าทายด้วยโปรแกรม Microsoft Office Office365

Main Article Content

ภูมิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์
กิตติ กุตนันท์
พิชญาภา ยวงสร้อย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนพิการได้รับโอกาสและการยอมรับจากสังคมที่เปิดกว้างให้เข้าร่วมทำงานกับคนปกติทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนด้วยศักยภาพและความรู้ความสามารถของคนพิการที่มี  โดยเฉพาะความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะช่วยเหลือตนเอง ทำให้ผลงานที่ออกมาทัดเทียมหรือมากกว่าคนปกติทั่วไป แต่สิ่งที่จะทำให้คนพิการมีโอกาสหรือมีพื้นที่ในการประกอบอาชีพในโลกยุคดิจิทัลก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน ความท้าทายในโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลของการสนับสนุนให้คนพิการให้สามารถพึ่งตนเองได้นั้น จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำอย่างยิ่ง  จากสถิติผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงอาชีพส่วนใหญ่ที่คนพิการที่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองคือทำงานด้านธุรการ การบันทึกข้อมูล ทำเอกสารรายงาน ตารางงาน ฯลฯ  แสดงว่าเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถตอบสนองการมีอาชีพได้ก็คือ การใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองอาชีพได้ดีที่สุดยุคนี้ก็คือ โปรแกรม Microsoft Office 365 ที่รวมเครื่องมือที่จำเป็นในวิชาชีพไว้อย่างลงตัวในหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์แบบในยุคนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

[1] โลกยุคดิจิทัล. สืบค้น 7 มิถุนายน 2564, จาก https://www.wynnsoft solution.com
[2] ยุค Digital 4.0 เมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี. สืบค้น 7 มิถุนายน 2564, จาก http://www.wice.co.th
[3] แผนพัฒนาสู่ "ดิจิทัลไทยแลนด์" พาประเทศสู่ความมั่งคั่งและมั่นคง. สืบค้น 7 มิถุนายน 2564, จาก https://www.blognone.com/node/89878
[4] เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู และ วรประภา นาควัชระ,วิจัย “บทบาทของการค้าและเทคโนโลยีต่อการปรับเปลี่ยนของโครงสร้างตลาดแรงงานของไทย”สืบค้น 7 มิถุนายน 2564, จาก https://researchcafe.org/the-roles-of-trade-and-technology/
[5] สถิตย์พงษ์ มั่นหลา. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2559
เส้นทางการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่อาชีพของคนพิการ 195
[6] ปิยะรัตน์ เทียงปา, การติดตามการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ: กรณีศึกษาคนพิการ
จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
[7] Aware. (2563). Microsoft Office 365. สืบค้น 12 เมษายน 2564, จาก https://www.aware.co.th/office-365-%E0%B8A3/
[8] Saranitus. (2559). Office 365 Education. สืบค้น 12 เมษายน 2564, จาก https://www.saranitus.com/2015/03/how-to-sign-up-for-office-365-education.html