การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์

Main Article Content

เจต ถาวร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ 2)เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นครูผู้สอนสาขาวิชาเครื่องกล จำกัด 5 คน 2) ผู้ทดลองใช้เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ดังนี้ 1) เครื่องปั๊มน้ำส่งน้ำได้ 36.2 เมตร 2) ปั๊มน้ำทำงานได้ต่อเนื่อง 3.84 ชั่วโมง 3) การใช้แบตเตอร์รี่โดยไม่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ได้ 2.8 ชั่วโมง 4) ใช้แผงโซลาร์เซลล์ได้ 5 ชั่วโมง ความพึงพอใจต่อการใช้งานการใช้งานเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] นครินทร์ ธินพล,คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น,นนทบุรี : สำนักพิมพ์อีโค่แพลนเน็ต,2559
[2] นพ มหิษานนท์,วิธีติดตั้งระบบโซล่าเซลล์,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์คอร์ฟังชั่น,2557
[3] ไชชาญ หินเกิด,มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ,2560
[4] ภาณุฤทธิ์ ยุกตะทัต,การออกแบบเครื่องจักรกล,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ส่งเสริมอาชีวะ,2547
[5] อนุศักดิ์ ฉิ่มไพศาล,งานเชื่อมและโลหะเบื้องต้น,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น,2555
[6] บุญธรรม ภัทราจารุกุล,งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ซียูเคชั่น,2556
[7] อธิคม นิลอุบล,เครื่องปั๊มน้ำ,กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย,2543