การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหา เครื่องยนต์ TOYOTA 1NZ –FE ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

Main Article Content

เจต ถาวร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ TOYOTA 1NZ–FE ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2) ศึกษาความพึงพอใจจากชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ TOYOTA 1NZ–FE ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นครูผู้สอนสาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ TOYOTA 1NZ–FE ด้วยอิเล็กทรอนิกส์สามารถปฏิบัติงานเทียบเท่ากับเครื่องวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ 100 %  2) ความพึงพอใจต่อการใช้งานชุดฝึกวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ TOYOTA 1NZ–FE ด้วยอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย บริษัทจำกัด ,คู่มือการอบรมหลักพื้นฐานของการให้บริการระดับ 1 ,เล่ม 2 หมายเลขการพิมพ์ TTM 102
[2] สมปอง คงนิ่ม(2553) ,เครื่องยนต์เบนซินควบคุมอิเล็กทรอนิคส์ ,กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น บมจ.
[3] การวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ [ออนไลน์] : สืบค้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563.
จากเว็บไซต์ : http://www.guydamaxcanic.com
[4] ศิวาวุฒิ สอนเม่น(2557) , เอกสารประกอบ การสอนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ (รายงานผลการวิจัย) , สุโขทัย : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
[5] ปรัชญา การุณวงษ์(2560) ,เครื่องวิเคราะห์ค่าความผิดพลาด และแก้ไขข้อมูลของ
กล่อง ECU รถยนต์ (รายงานผลการวิจัย) , กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชฎัชกำแพงเพชร
[6] กนกทิพย์ พัฒนาพัวพันธ์ (2543) ,สถิติอ้างอิงเพื่อการวิจัยทางการศึกษา ,ภาควิชประเมิน
ผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทนยาลัยเชียงใหม่