การพัฒนาเครื่องกัดตั้งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ 4 แกน การพัฒนาเครื่องกัดตั้งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ 4 แกน

Main Article Content

สุวัฐชัย วัชรถาวรศักดิ์
สินทบ ตุ้มสุข
บรรจบ จันสงคราม

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาเครื่องกัดตั้งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ 4 แกน 2) ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องกัดตั้งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 4 แกน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องจักร CNC จำนวน 2 ท่าน  ทำการทดสอบ 2 แบบ ได้แก่ 1) ความคลาดเคลื่อนการเคลื่อนที่ตามแนวแกน X Y Z และ A (ตำแหน่งศูนย์เครื่อง) 2) ความคลาดเคลื่อนการเคลื่อนที่กัดชิ้นงานตามแนวแกน X Y  (ตำแหน่งชิ้นงาน ) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย


          ผลการการวิจัย พบว่า 1) ค่าความคลาดเคลื่อนการเคลื่อนที่ของแกน X อยู่ในระดับดีมาก แกน Y อยู่ในระดับดี แกน Z  อยู่ในระดับดีมาก แกน A อยู่ในระดับดีมาก 2) การเคลื่อนที่กัดชิ้นงานของแกน X อยู่ในระดับดีมาก แกน Y อยู่ในระดับปานกลาง แกน XY  อยู่ในระดับดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] นนิดา สร้อยดอกสน. (2553). การพัฒนาโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนผู้พิการทาง
สายตา. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ . กรุงเทพมหานคร
[2] ฉลอง ทับศรี. (2536). การเรียนรู้และการสื่อความหมาย . ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา . ชลบุรี
[3] ทศพิธ วิสมิตนันท์. (2554). การสร้างเครื่องกัด CNC ขนาดเล็กสำหรับการผลิตแบบหล่อโฟมหาย