ระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นแบบหมุนเวียนในเครื่องจักรอัตโนมัติ

Main Article Content

เพ็ญศิริ ทองทวี

บทคัดย่อ

          ผลจากการออกแบบและสร้างระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นแบบหมุนเวียน เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความล้าช้าในการทำงานโดยการที่จะลดเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็นให้กับเครื่องจักร การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นแบบหมุนเวียนในเครื่องจักร สามารถลดเวลาในการทำงานไปได้ 28 นาที ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นแบบหมุนเวียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นแบบหมุนเวียนใน ด้านการใช้งาน และรายข้อ อยู่ในระดับ มากที่สุด ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบำบัดน้ำหล่อเย็นแบบหมุนเวียนในด้านความปลอดภัยและรายข้ออยู่ในระดับ มากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] ณัฐยศ สมชำนุ. (2555). การลดกระบวนการรอคอยงานในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษ. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
[2] ระบบลีน (LEAN) กำจัด 7 waste ในการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพื่อกำไรที่มากขึ้นของผู้ประกอบการโรงงาน. [ออนไลน์] [สืบค้นวันที่18 พฤศจิกายน 2563]. จาก https://www.proindsolutions.com/17406281