รถปล่อยสายไฟเบอร์ออฟติก

Main Article Content

ธัญญ์พิชชา ท้วมทับ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพรถปล่อยสายไฟเบอร์ออฟติก  และ 2) หาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานรถปล่อยสายไฟเบอร์ออฟติก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นายช่างเทคนิคของห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ทเจน ลิมิเต็ด พาทเนอร์ชิพ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบประเมินหาประสิทธิภาพรถปล่อยสายไฟเบอร์ออฟติก  2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานรถปล่อยสายไฟเบอร์ออฟติก สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 


          จากการวิจัย พบว่า 1) การทดสอบใช้เวลาปล่อยสายไฟเบอร์ออฟติกที่จัดสร้างขึ้นเทียบกับรถปล่อยสายไฟเบอร์ออฟติกแบบเดิม ที่ระยะทางตั้งแต่ 100 - 500 เมตร พบว่า รถปล่อยสายไฟเบอร์ออฟติกที่สร้างขึ้น ใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 11.74 นาที  ส่วนรถปล่อยสายไฟเบอร์ออฟติกแบบเดิม ใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 13.21 นาที และ 2) การหาความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน พบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของรถปล่อยสายไฟเบอร์ออฟติกทั้งด้านการออกแบบและด้านประสิทธิภาพการทำงาน สรุปโดยรวมอยู่ในระดับ มาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

[1] กชกร เป้าสุวรรณ. [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564]. จาก
https://sites.researchsaeauideesorn
[2] เอกชัย รัตนะสิทธิ์. (2554). เรียนรู้สร้างจักรยานไฟฟ้า (ebikethaikit.com).
[ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563]. จาก
https://www.ebikethaikit.com
[3] มอเตอร์ (Motor) คืออะไร?. (2558). [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563].
จาก http://www.psptech.co.th
[4] รถปล่อยสายไฟเบอร์ออฟติก (แบบเดิมรถลากสาย). [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 20
ตุลาคม 2563]. จาก http://www.pbasupply
[5] เจริญ สะดา. วงจรขับมอเตอร์. [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563]. จาก
http://www.micontechlab.com
[6] แบตเตอรี่. [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม2563]. จาก
http://www.icelectronic.com
[7] อนุรักษ์ ไชยเอม และอนุสรณ์ สดใส. (2554). เรื่อง เครื่องตัดสายไฟอัตโนมัติ.
[ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563]. จาก http://www.lbtech.ac.th
[8] John W. Best, 1970. [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564). จาก
http://www.etheses.rbru.ac.th
[9] KSSIntertech.co.th. Fiber Optic คืออะไร. [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2563). จาก http://www.alfabase.co.th.
[10] Node MCU ESP8266. [ออนไลน์]. [สืบค้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563). จาก
https://www.myarduino.net