อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งเปลี่ยนชีวิต อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่งเปลี่ยนชีวิต

Main Article Content

phairin nomsian

บทคัดย่อ

อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) เป็นกรอบแนวคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับ   การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซนเซอร์ และวัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน อันเป็นผลให้ระบบต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติทั้งยังเป็นผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น ควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น [1] ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่างเข้าถึง IoT ดังโครงการต่าง ๆ ที่ประยุกต์ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ Smart Industry (อุตสาหกรรมอัจฉริยะ) Smart City (เมืองอัจฉริยะ) Smart Life (วิถีชีวิตแบบอัจฉริยะ) เป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกบ้าน สถานที่ทำงาน โดยมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เซนเซอร์ เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นสามารถทำงานได้โดยอัติโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน(Smart Phone)  ช่วยให้ลดขั้นตอนการทำงาน และทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

บรรณานุกรม

[1] บทความพิเศษ สำนักงานกสทช. [ออนไลน์]. เทคโนโลยี Internet of Things และนโยบาย Thailand 4.0. [สีบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564]. จากhttp://www.nbtc.go.th/getattachment/Services/quarter2560/%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561/32279/เอกสารแนบ.pdf.aspx .
[2] สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล. (2564). [ออนไลน์]. เทคโนโลยีที่สำคัญในยุคดิจิทัล: อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Tech Series: Internet of Things (IoTs). [สีบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2564]. จาก https://www.depa.or.th/th/article-view/tech-series-internet-things-iots.
[3] Aware Technology Solutions for Business. (2564). [ออนไลน์]. ทำความรู้จักกับ Internet of Things.
[สีบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2564]. จาก https://www.aware.co.th/iot-คืออะไร/.
[4] บทความจาก sumipol. (23 พ.ค. 2018). [ออนไลน์]. IoT สู่ IIoT เมื่อโลกดิจิทัลเข้าเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม. [สีบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2564]. จาก https://www.sumipol.com/knowledge/transformation-iot/.
[5] ABOUT CIO WORLD&BUSINESS. (2017). [ออนไลน์]. Smart Industry การก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ. [สีบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2564]. จาก http://www.cioworldmagazine.com/step-towards-smart-industry/.
[6] บทความจาก กรุงเทพธุรกิจ. (2561). [ออนไลน์]. Smart Living เมืองอัจฉริยะเชื่อมการแพทย์ฉุกเฉิน. [สีบค้นเมือ 30 พฤศจิกายน2564]. จาก https://www.bangkokbiznews.com/tech/812570.
[7] สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. [ออนไลน์].
Smart Governance. [สีบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2564]. จาก https://spectrumauction.nbtc.go.th/Benefits/Smart-Governance.aspx.
[8] MICE Intelligence Team. (9 กันยายน 2020). [ออนไลน์]. Smart Mobility พัฒนาเมืองสู่ความล้ำสมัยในอนาคต.]. [สีบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2564]. จาก https://intelligence.businesseventsthailand.com/en/blog/smart-mobility-พัฒนาเมืองสู่ความล้ำสมัยในอนาคต.
[9] สำนักงานกรมตำรวจแห่งชาติ. (2564). [ออนไลน์]. Smart Safety Zone 4.0. [สีบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2564]. จาก http://smartsafetyzone.police.go.th/.
[10] MICE Intelligence Team. (16 กุมภาพันธ์ 2020). [ออนไลน์]. จับตา Smart Economy ฝั่งยุโรป: สร้างประสบการณ์ไมซ์ ด้วยเศรษฐกิจอัจฉริยะ. [สีบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2564]. จาก https://intelligence.businesseventsthailand.com/en/blog/smart-economy.
[11] ZILLION INNOVATION. (3 กุมภาพันธ์ 2021). [ออนไลน์]. นวัตกรรมเมืองสีเขียว Smart Environment. [สีบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2564]. จาก https://zillioninnovation.com/2021/02/นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอัจ/.
[12] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.). [ออนไลน์]. (2020 สิงหาคม 10). Thailand Smart Tourism Platform. [สีบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2564]. จาก https://thai.tourismthailand.org/Articles/smart-tourism-platform.
[13] สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). [ออนไลน์]. เกษตรอัจฉริยะความหวังใหม่ของภาคการเกษตรไทย. [สีบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2564]. จาก https://www.arda.or.th/knowledge_detail.php?id=7.
[14] การไฟฟ้านครหลวง. (2560 กุมภาพันธ์ 14). [ออนไลน์]. MEA Smart Life version 3. [สีบค้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2564]. จาก https://www.mea.or.th/content/detail/3175/2631.
[15] บทความ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน). (2564). [ออนไลน์]. Smart City คืออะไร? ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง. [สีบค้นเมือ 30 พฤศจิกายน2564] จาก https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/life-style/smart-city.html.