การพัฒนาสมรรถนะ งานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง ของนักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน DEVELOPMENT OF PERFORMANCE TRAINIG KIT FOR COMMUNICATION VIA FIBER OPTICS OF VOCATIONAL STUDENTS, 1st YEAR USING A RESEARCH-BASED INTRODUCTORY

Main Article Content

Ekkachai Kaikaew

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง 2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะทางการเรียนเรื่องงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง ก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน โดยใช้รูปแบบผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการสอน ในรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 30900-0005 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ได้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัส 30900-0005 ปีการศึกษา 2564 โดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพชุดฝึกงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทำการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon Signed Ranks Test)


        ผลการวิจัย พบว่า 1) ชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง ที่ประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยที่ 4.68 2) ประสิทธิภาพของชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพที่ 80.15 /81.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.(2560).แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579. กระทรวงศึกษาธิการ

วิชัย นระมาตย์.(2561).การพัฒนาชุดประลองระบบการสื่อสารทางแสง วิชาการสื่อสารทางแสง. วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563. http://bsq2.vec.go.th/course/ Vocational / Vocational 7 / course57.html.

สัญญาโพธิ์วงษ์. (2560). การพัฒนาชุดฝึกอบรมสมรรถนะทางอิเล็กทรอนิกส์ทางอุตสาหกรรม บอร์ด WD 81-84 Industrial Electronics รหัส 2105-2111 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2539). สมรรถนะ. ราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพมหานคร.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.(2547).สมรรถนะ.กรุงเทพมหานคร.

Spencer, M and Spencer, M.S. (1993) Competence at work: Models for Superiors Performance. New York: John Wiley & Sons.

อมรวิชช์นาครทรรพ. (2547).เรียนรู้คู่วิจัย: กรณีการสอนด้วย กระบวนการวิจัยภาคสนามวิชาการศึกษากับสังคม. คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทิศนา แขมมณี. (2550). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

C.DeCusatis (2013).Handbook of fiber optic data communication: a practical guide to optical networking. Fourth ed London: Academic Press.

สมบูรณ์ ธีรวิสิฐพงษ์.(2555).การสื่อสารใยแก้วนำแสง. กรุงเทพฯ: ทริปเปิ้ลกรุ๊ป.

ชัยยง พรหมวงศ์.(2556).การทดสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน.วารสารการศึกษาและวิจัยศิลปากร. ปีที่ 5 ครั้งที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)

Kasuyu, E. (2010). Wilcoxon signed-ranks test: Symmetry should be confirmed before the test. Animal Behaviour, 79(3), 765-767

สุชิน ชินสีห์. (2548). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ เรื่อง การรับส่งข้อมูล เชื่อมต่อภายนอกของ PIC Microcontroller. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี.