A การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ -

Main Article Content

samoe vetsaton

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ 2) หาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเอสพี ปริ้น กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเอสพี ปริ้น จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเอสพี ปริ้น ที่สร้างด้วยโปรแกรมภาษา PHP โปรแกรมสำเร็จรูป Dreamweaver ใช้ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ได้แก่ เมนูเลือก การรับข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการรายงานผลข้อมูล ร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL ใช้กำหนดโครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูล มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับ มากที่สุด 2) ระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ มีประสิทธิภาพการทำงานด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านประโยชน์ของโปรแกรมอยู่ระดับ มาก 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการโรงพิมพ์ อยู่ในระดับ มาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สุมณฑา เกษมวิลาศ. (2561). การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์. หนังสือนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

โอภาส เอี่ยมสิริวงค์. (2548). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพมหานคร :

ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2557). จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์รีไว.

บัญชา ปะสีละเตสัง. (2558). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ jQuery. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ทวิร พานิชสมบัติ. (2556). เขียนโค้ด PHP อย่างมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ พรรณธิพา บ่มกลาง และพรพรรณ แพฝึกฝน. (2554). Insight

Dreamweaver CS5 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : บริษัท โปรวิชั่น จำกัด.

ณัฐพล แสนคำ. (2563). โปรแกรม Visual Studio Code. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :

http://cs.bru.ac.th-visual-studio-code-2/

อนัน วาโซะ. (2559). Photoshop CC basic Retouch ฉบับมือใหม่หัดแต่งภาพ. นนทบุรี :

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด.

ภาณุพงศ์ ปัญญาดี. (2558). XAMPP โปรแกรมจำลองเครื่องแม่ข่ายเว็บ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา :

http://www.thailibrary.in.th/2013/09/06/xampp/

อานนท์ สอนทัด และสุธีพร เทียมสุวรรณ. (2560). ระบบการสั่งสินค้างานพิมพ์ กรณีศึกษา โรงพิมพ์

ไทยสยามอิงค์เจ็คท์. นนทบุรี : สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.

นริศรา คิดได้ และชาติวุฒิ ธนาจิรันธร. (2560). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงพิมพ์

โรงพิมพ์พุทไธสง. บุรีรัมย์ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์.

อมรโรจน์ เอี่ยมเจริญ. (2556). เว็บไซต์ระบบจัดการโรงพิมพ์. กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาการพัฒนา

และประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.