การพัฒนา การพัฒนาเครื่องตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้า ขนาด 50-185 ตารางมิลลิเมตร การพัฒนาเครื่องตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้า ขนาด 50-185 ตารางมิลลิเมตร

Main Article Content

narit keardtoob

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องมือตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้า ขนาด 50-185 ตร.มม. 2) เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้า ขนาด 50- 185 ตร.มม. 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ เครื่องตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้าขนาด 50-185 ตร.มม. กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าในเขตพื้นที่การไฟฟ้า   ส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก จำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินหาประสิทธิภาพเครื่องตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้า ขนาด 50-185 ตร.มม. 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้า ขนาด 50-185 ตร.มม. สถิติที่ใช้     ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) สามารถออกแบบเครื่องตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้าขนาด 50-185 ตร.มม. ได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมดำเนินการสร้างชิ้นงานได้จริง  โดยการทดสอบการทำงานของชิ้นงานกับการตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้าขนาด 50-185 ตร.มม. 2) ผลจากทดสอบหาประสิทธิภาพจากผู้ใช้งานจริง พบว่า การทดลองใช้เครื่องตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้า ขนาด 50-185 ตร.มม. สามารถตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้าขณะปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้าได้จริง โดยเฉลี่ย 7 วินาที จากเดิมที่ใช้เวลาเฉลี่ย 19 วินาที ซึ่งสามารถทำให้งานเสร็จได้เร็วขึ้น  3) ผลจากการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจริงที่มีต่อเครื่องตัดสายเคเบิ้ลไฟฟ้าขนาด 50-185 ตร.มม. พบว่า มีความพึงพอใจด้านคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด(=4.80, S.D.=0.40) และมีความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.87, S.D.=0.26) 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Thailand e - Government. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก

https://www.egov.go.th/th/government-agency/171/ [วันที่สืบค้น 30 มิถุนายน

พ.ศ. 2565]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. รวมประวัติความเป็นมา. (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก

https://www.pea.co.th/ [วันที่สืบค้น 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565]

สมชาติ อารยพิทยา.(2552). เงื่อนไขการตัดโลหะที่เหมาะสมของเหล็กกล้าคาร์บอน

กับมีดตัดเคลือบผิวภายใต้เงื่อนไข. วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Industrial Bearings Inc. ตลับลูกปืนTMB. (ออนไลน์).เข้าถึงได้

จาก :https://www.bearing-inc.com [วันที่สืบค้น 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565]

PHELPS DODGE. สายไฟฟ้า SAC. (ออนไลน์).เข้าถึงได้

จาก :https://www.pdcable.com [วันที่สืบค้น 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565]

ศุภโชค วิริยโกศล , ชอุ่ม มลิลา และพิจิตร พิศสุวรรณ. (2538). การศึกษาแรงตัดกำลัง

และการเสื่อมสภาพของใบมีดในการกลึงเหล็กกล้า. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และ

อุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

จีรยุทธ ศรีอำนวย,เสกสรร พลสุวรรณ และชาญวิทย์ ศรีวิชา. (2561). การออกแบบและ

พัฒนาเพื่อสร้างเครื่องตัดเหล็กท่อสี่เหลี่ยมด้วยแรงเฉือน. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสหการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.