การพัฒนา การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการปฏิบัติงานด้านกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมการปฏิบัติงานด้านกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์

Main Article Content

tungngern phetkamhang

บทคัดย่อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

วีรวัฒน์ มะเสนา. 2555.เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจ. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก https://sites.google.com/a/acc.msu.ac.th/thekhnoloyi-sarsnthes-ni-ngan-thurkic/5 วันที่ค้นข้อมูล 6 มิถุนายน 2564.

กระแสไฟฟ้า.(2564).ความหมายและประเภทของกระแสไฟฟ้า. ออนไลน์เข้าถึงได้จากhttps://www.megalight-thailand.com วันที่ค้นข้อมูล 6 มิถุนายน 2564.

สวียา สุรมณี และ รุ้งนภาพร ภูชาดา.2558. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.ออนไลน์, เข้าถึงได้จาก: https://so05.tcithaijo.org/index.php/sskrujournal/

article/view/241947 วันที่สืบค้นข้อมูล 22 ตุลาคม 2564.

วิสิทธิ์ บุญชุม. 2563. การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของภาคใต้ตอนล่าง. ออนไลน์, เข้าถึงได้จาก: https://so05.tcithaijo.org/index.php/sskrujournal/article/view/

วันที่สืบค้นข้อมูล 22 ตุลาคม 2564.

ดำรงค์ฤทธิ์ จันทรา. 2563. การประยุกต์ใช้โปรแกรม App sheet พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการสอนพลศึกษาเรื่องสัญลักษณ์ของผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ออนไลน์, เข้าถึงได้จาก: https://so05.tcithaijo.org/index.php/sskrujournal/article/view/241947 วันที่สืบค้นข้อมูล 22 ตุลาคม 2564.