The แนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน การผลิตและกำลังคนอาชีวศึกษา

Main Article Content

Siripong Fongsantie

บทคัดย่อ

            การวิจัยเรื่องแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอากาศยานนี้ เป็นการวิจัยคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน  และเพื่อศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา    ช่างอากาศยาน กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 คน ผู้อำนวยการวิทยาลัย 1 คน ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน            ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านช่างอากาศยานไม่น้อยกว่า 3 ปี 1 คน และหัวหน้าแผนกวิชาช่างอากาศยาน  1 คน รวมทั้งสิ้น 4 คน  ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) การตรวจสอบข้อมูลจากบุคคล ผู้ให้ข้อมูลต่างกัน กลุ่มผู้ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา จะได้ข้อมูลเหมือนกันหรือไม่  การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านบริบทของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน และด้านแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยานวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)


            ผลการวิจัยพบว่า บริบทของการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 1.สาขาวิชามีความพิเศษ  2.ความเป็นเลิศทางด้านหลักสูตร 3.มุ่งเน้นเครือข่ายความร่วมมือ  และ 4.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ  ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ. (2561). แผนแม่บทขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน

ด้านช่างอากาศยาน พ.ศ. (2562-2568). สืบค้นจาก https://www.tpqi.go.th/ downloadFile.php?WP=qUqcMUuCpWOghKstGREgFJqeqPMcZatmpQIg ZKqCGWOghJstqREcFKuw.

ราชกิจจานุเบกษา. (2561). เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580). เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก.