ระบบบันทึกภาพวงจรปิดผู้เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยการรู้จำใบหน้า

Main Article Content

boonlong khumbangpho

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบบันทึกภาพวงจรปิดผู้เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยการรู้จำใบหน้า 2) ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบบันทึกภาพวงจรปิดผู้เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยการรู้จำใบหน้า และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบันทึกภาพวงจรปิดผู้เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยการรู้จำใบหน้า โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบเก็บข้อมูลประสิทธิภาพของระบบบันทึกภาพวงจรปิดผู้เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยการรู้จำใบหน้า และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบบันทึกภาพวงจรปิดผู้เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยการรู้จำใบหน้า ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบคือได้ระบบสำหรับบันทึกภาพวงจรปิดผู้เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยการรู้จำใบหน้าที่มีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ 1) อุปกรณ์บันทึกภาพ ทำหน้าที่บันทึกภาพและส่งภาพไปยังระบบประมวลผลใบหน้า 2) ระบบประมวลผลใบหน้า ทำหน้าที่ประมวลผลภาพใบหน้าโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลใบหน้าที่บันทึกไว้ และ 3) โปรแกรมเว็บสำหรับจัดการข้อมูลและแสดงรายงาน ผลที่ได้จากการศึกษาประสิทธิภาพการทำงานพบว่าระบบบันทึกภาพวงจรปิดผู้เข้าใช้งานห้องปฏิบัติการด้วยการรู้จำใบหน้ามีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ 90.47 และผลที่ได้จากการศึกษาความพึงพอใจพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Monchaya. (2564). Face Recognition คืออะไร และทำไมถึงสำคัญกับการทำธุรกิจ. AI GEN. สืบค้น 30 เมษายน 2566, จาก https://aigencorp.com/what-is-face-recognition/

Prasit Tongpradit. (2561, ธันวาคม 16). มาทำความรู้จัก Tensorflow. ราชเทวี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย. Thai Programmer Association. สืบค้น 30 เมษายน 2566, จาก https://www.thaiprogrammer.org/2561/12/มาทำความรู้จัก-tensorflow/

marcuscode.com. (ม.ป.ป.). Node.js คืออะไร ทำความรู้จักกับ Node.js. สืบค้น 30 เมษายน 2566, จาก http://marcuscode.com/tutorials/nodejs/ introducing-nodejs

devahoy.com. (2566). Vue.js คืออะไร + สอนใช้งาน Vue.js เบื้องต้น. DEVAHOY. สืบค้น 30 เมษายน 2566, จาก https://devahoy.com/basic-vue/

ae mindphp.com. (2564). MariaDB มาเรียดีบี คืออะไร. สืบค้น 30 เมษายน 2566, จาก https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3866-what-is-mariadb.html

techtalk2apply.com. (2565). ใช้งาน ESP32-CAM ง่ายๆ ใน 5 นาที. Tech Talk 2 Apply. สืบค้น 30 เมษายน 2566, จาก https://techtalk2apply.com/ใช้งาน-esp32-cam/

จิระพจน์ ประพิน. (2565). อุปกรณ์เตือนระยะการจอดรถติดกับรถผู้พิการ ผ่านสมาร์ทโฟน. วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/ve-irj/article/view/251303

นวภัทร์ อุทัยรัตน์. (2563). ชุดทดสอบล็อคประตูด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า. T-VET Journal, 4(7), Article 7.

เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ. (2561). การพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าเรียนด้วยวิธีการรู้จำใบหน้า. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20(2), Article 2.

พล งอกอ่อน. (2562). การพัฒนาระบบบริหารเครื่องลูกข่ายเกมส์คาเฟ่ด้วยเทคโนโลยีซิงโครไนซ์ กรณีศึกษา: ร้านไมค์ไอซ์เน็ต. T-VET Journal, 3(5), Article 4.