จริยธรรม/จรรยาบรรณของวารสาร

    จริยธรรม/จรรยาบรรณของผู้เขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ
    ผู้เขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการต้องรับรองว่าบทความที่ส่งเข้ามาเผยแพร่เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ มาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการเข้ารับพิจารณาให้ตีพิมพ์ (ทั้งในและต่างประเทศ) ไม่คัดลอกผลงานตนเองหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ข้อมูลที่นำมาจัดทำบทความต้องตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงไม่มีการบิดเบือนข้อมูล รวมถึงยอมรับหลักเกณฑ์การจัดทำบทความตามรูปแบบที่ทางวารสารกำหนดและคำนึงถึงจริยธรรมด้านการอ้างอิง

    จริยธรรม/จรรยาบรรณของกองบรรณาธิการ
    กองบรรณาธิการต้องกำกับให้การดำเนินงานของวารสาร เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ให้ถูกต้องตามจริยธรรม/จรรยาบรรณ พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่ตรงกับบทความ จำนวน 3 ท่านต่อ 1 บทความ โดยไม่เปิดเผยชื่อของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนบทความทราบและไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิทราบ รวมถึงการกำกับดูแล คัดกรอง ตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนการเผยแพร่

    จริยธรรม/จรรยาบรรณของผู้ประเมิน
    ผู้ประเมินต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมหรือตรงตามสาขาของบทความ เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงบทความ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนหรือบทความที่ตรวจประเมิน ผู้ประเมินต้องตรวจพิจารณาบทความโดยยึดหลักที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ มีการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นกลาง ปราศจากอคติ โดยให้ข้อคิดเห็นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการที่มีคุณภาพต่อไป