กำหนดการออกวารสาร

     ระยะเวลาการออกวารสาร และการเปิดรับบทความวารสารวิชาการ The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences จำนวน 6 ฉบับ/ปี (2 เดือน/ ฉบับ) ฉบับละ 5 บทความ

กำหนดออกวารสาร
ระยะเวลาการเปิดรับบทความ
  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์   เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
  ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม - เมษายน   เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์
  ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน   เดือนมีนาคม - เมษายน
  ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม   เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
  ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน - ตุลาคม   เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
  ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม   เดือนกันยายน - ตุลาคม