ขั้นตอนการพิจารณาบทความ

           รายละเอียดขั้นตอนการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ประกอบด้วย

1. การพิจารณาบทความเบื้องต้น โดยกองบรรณาธิการ
    เมื่อได้รับบทความจากผู้เสนอบทความ ทางวารสารจะดำเนินการส่งให้กองบรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น ก่อนการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณบทความ โดยกองบรรณาธิการจะตรวจสอบรูปแบบบทความ ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และผลการวิจัย ความชัดเจนของเนื้อหา ความถูกต้องตามหลักวิชาการ รูปแบบการเขียนอ้างอิง รวมถึงความซ้ำ/ซ้ำซ้อนของเนื้อหาในบทความ (Duplications/Plagiarism) หากบทความมีรูปแบบไม่เป็นไปตามกำหนด หรือมีอัตราความซ้ำ/ซ้ำซ้อนสูงกว่าที่วารสารกำหนด กองบรรณาธิการจะไม่รับบทความดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

    การตรวจสอบการซ้ำ/ซ้ำซ้อน (Duplications/Plagiarism)
    วารสารวิชาการ The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ได้กำหนดอัตราการซ้ำ/ซ้ำซ้อน (duplications/plagiarism) ของบทความที่สมัครตีพิมพ์ ให้มีเปอร์เซ็นความซ้ำ/ซ้ำซ้อนไม่เกิน 10 %
    *การตรวจสอบการซ้ำ/ซ้ำซ้อน ผู้เสนอบทความจะต้องดำเนินการส่งบทความในระบบ Thaijo ก่อน จากนั้นระบบจะดำเนินการตรวจสอบความซ้ำ/ซ้ำซ้อนให้โดยอัตโนมัติ (ใช้เวลาประมาณ 1 วัน)

2. การพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
    บทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นแล้ว กองบรรณาธิการจะเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้เสนอบทความ ทั้งนี้ การพิจารณาบทความทางวารสารจะปกปิดชื่อผู้เสนอบทความและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double-Blind Peer Review)

3. การปรับแก้ไขบทความ
    เมื่อได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิครบทั้ง 3 ท่านแล้ว ทางวารสารจะดำเนินการส่งผลการพิจารณาให้กับผู้เสนอบทความผ่าน E-mail ซึ่งบทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องมีผลการประเมินเป็น “เห็นสมควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่” จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน

4. การพิจารณความสมบูรณ์ของบทความหลังจากผู้เสนอบทความปรับแก้ไข โดยบรรณาธิการ
    เมื่อผู้เสนอบทความปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ทางวารสารจะดำเนินการส่งบทความที่ปรับแก้ไขส่งให้บรรณาธิการพิจารณาความสมบูรณ์ของบทความ โดยจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบทความ และความครบถ้วนของการแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามของผู้ทรงคุณวุฒิ

5. การออกใบตอบรับ และการตีพิมพ์บทความ
    เมื่อกองบรรณาธิการพิจารณาความสมบูรณ์ของบทความแล้ว และเห็นสมควรให้ออกใบตอบรับและตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ทางวารสารจะดำเนินการออกใบตอบรับ และนำบทความตีพิมพ์เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของวารสารต่อไป