พิมพ์พักตร์แม่เพ็ญปราง จักเปรียบ ใดเลย: ความเปรียบนางผู้เป็นที่รักในนิราศนรินทร์ (Pim Pak Mae Phen Prang Jak Priap Dai Loei (Her beloved beauty is hard to compare.): A comparison of lady beloved in Nirasnarin)

Authors

  • พิณพนธ์ คงวิจิตร (Pinpon Kongwijit) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • วัทนพร บุญชู (Wattanaporn Boonshu) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • เบญญาภา หลักเพชร (Benyapa Lukpet) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ณัฐธิดา แซ่ตัน (Nuttida Saetun) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

ความเปรียบ, นางผู้เป็นที่รัก, นิราศนรินทร์

Abstract

บทความวิจัย เรื่อง พิมพ์พักตร์แม่เพ็ญปราง จักเปรียบ ใดเลย : ความเปรียบนางผู้เป็นที่รักใน
นิราศนรินทร์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปรียบนางผู้เป็นที่รักในนิราศนรินทร์และศึกษาความนิยมของกวี
ในการเลือกสิ่งต่าง ๆ มาเปรียบกับนางผู้เป็นที่รัก การวิจัยในครั้งนี้ใช้กระบวนการการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัยพบว่า กวีใช้ความเปรียบนางผู้เป็นที่รักกับธรรมชาติ ประเภทพืชมากที่สุดโดยกวีได้ใช้ลักษณะบางประการของพืชประเภทต่าง ๆ เปรียบเทียบกับนางผู้เป็นที่รักเพื่อให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-06-30

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ