การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Learning Management Using Learning Together (LT) teachiqe to Develop Achievement in Graph and Linear Relationship of Mathayom Suksa 1 students)

Authors

  • เบญจรัตน์ เปรมปรีสุข (Bencharat Prempreesuk) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

Learning Management, Learning Together teachiqe, Achievement, Graph and Linear Relationship

Abstract

              The objective of this research was to compare mathematics achievement on graph and linear relationship by learning management using a cooperative LT learning technique pre and post class. The sample of this research were 42 students of Mathayom Suksa 1 students of Phrapathom Witthayalai School, semester 2, academic year 2020. The contents in this study were based on The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) in Mathematics 2 (graph and linear relationship). The instrument used in this research were composed of learning plans managing learning activity based on LT technique and achievement test on graphs and linear relationships. The statistics used to analyze the data of this research were, mean ( ), the standard deviation (S.D.) and dependent t-test.

            The results of this research were found that the students who studied from managing learning using a cooperative LT learning technique had the mathematics achievement on graph and linear relationship higher than before with statistical significance at the .05 level. Students can write and read graphs of ordinal pairs on the orthogonal plane. Read and interpret the given graphs and use them to solve problems. Also, students can graph the relationship between two sets of quantities that have a linear relationship.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-10-25

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ