การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบปัญหา เป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) The development of problem-solving ability using a problem-base learning management model for nine grade students of demonstration school silpakorn university (secondary school)

Authors

  • ภาณุพล โสมูล (Phanupon Somoon) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)

Keywords:

PROBLEM-SOLVING ABILITY ,PROBLEM-BASE LEARNING

Abstract

This research was Pre-Experimental Research with One Group Posttest Design by the purposes of this research were to : develop  ability of Problem- solving of the Nine Grade after learning .The sample of this research consisted of 38 Mattayomsuksa 3/3 students studying in the second sementer during the academic year 2020 at The Demonstration School of Silpakorn university Amphoemueang Nakhonpathom, Nakhonpathom.The instrument which employed to collect data were: 1)  lesson plans on problem-base learning (IOC : 1.00) 2) evaluation on ability of Problem- solving  (IOC : 1.00). The collect data was analized by mean () standard deviation (S.D.) The finding were as follows: Ability on Problem- solving of the Nine Grade students after learning management by problem-base learning was at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-02-28

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ