การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (A Comparison of Reading Comprehension Ability of Grade 5th Students By Using KWL Plus Technique and Traditional Learning)

Authors

  • กชพร จันคามิ (Kochaporn Junkami) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นพคุณ คุณาชีวะ (Noppakun Kunacheva) รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Keywords:

reading comprehension, learning management via KWL Plus technique, regular learning

Abstract

              The purposes of this study were: 1) to compare reading comprehension ability of experimental group students and control group students 2) to compare reading comprehension ability of experimental group students before and after and 3) to compare reading comprehension ability of control group students before and after. The sample was carried out with grade 5th students of Suwit Seri Anuson School in semester of academic year 2020. The sample was simple random sampling 60 students for experimental group and control group. The research instruments employed in the study were: 1) lesson plan of KWL Plus techniques 2) lesson plan of traditional learning and 3) reading comprehension ability test. Data were analyzed through the use of t-test for dependent samples and t-test for independent samples.

               The findings were as follows:

               1)   Reading comprehension ability of the experimental group students was significantly higher than that of the control group students .05 level.

               2)  Reading comprehension ability of the experimental group students after the intervention was significantly higher at .05 level.

               3)  Reading comprehension ability of the control group students after the intervention was significantly higher at .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-06-18

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ