จิตลักษณะภาวะผู้นำในการพัฒนาเยาวชนมุสลิมในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้นำมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Leadership Psychological Characteristics of Muslim Youth Development in 21st Century among Muslim Leaders in Three Southern Border Provinces of Thailand)

Authors

  • อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง (Abdullah Chelong) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Keywords:

จิตลักษณะ, ภาวะผู้นำ, เยาวชนมุสลิม, ศตวรรษที่ 21

Abstract

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจิตลักษณะภาวะผู้นำในการพัฒนาเยาวชนมุสลิมในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้นำมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์และวิธีการสนทนากลุ่ม กำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้นำเยาวชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี จำนวน 8 คน กลุ่มนักวิชาการมุสลิม จำนวน 8 คน และกลุ่มนักปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนมุสลิม จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย โดยสร้างข้อสรุปจากสิ่งที่ปรากฏขึ้นจากการสังเคราะห์เอกสาร และการสนทนากลุ่ม นําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบรายงานเชิงพรรณนาวิเคราะห์

            ผลการวิจัยพบว่า จิตลักษณะภาวะผู้นำในการพัฒนาเยาวชนมุสลิมในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้นำมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ 1) การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่และพัฒนาตนเองให้สอดรับการเคลื่อนไหวทางสังคม 2) การพัฒนาและประยุกต์กิจกรรมการเรียนรู้อิสลามที่สอดคล้องกับทักษะใหม่ในศตวรรษที่ 21 3) การสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบใหม่อย่างมืออาชีพ และ 4) การหยั่งรู้และเข้าใจพฤติกรรมเยาวชนและมนุษย์ในทุกช่วงวัย

 

            This study aimed to examine leadership psychological characteristics of Muslim youth development in 21st century among Muslim leaders in three Southern border provinces of Thailand using qualitative research methodology. Documentary analysis and focus group discussions consisted of 8 Muslim youth leaders in Yala, Pattani and Narathiwat, 8 academicians, 8 workers related to Muslim child and juvenile development were used for data collection. The data were inductively analyzed to summarize the synthesis of document and presented through descriptive analysis.

            The findings revealed that Muslim leaders develop Muslim youth 21st century in three Southern border provinces presented these psychological characteristics of leadership: 1) Rethinking and self-improvement toward social movement, 2) Islamic learning activity improvement and application according new 21st century skills, 3) professionalism in building new leaning environment and 4) perception of youth behavior and human generation.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-08-30

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ