การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย จังหวัดอ่างทอง (Product design and development of Thai traditional massage for health by Arpa’s Thai Massage Community Enterprise, Ang Thong Province)

Authors

  • รัฐไท พรเจริญ (Ratthai Porncharoen) ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระบรมมหาราชวัง จังหวัดกรุงเทพฯ 10200
  • วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน (Watanapun Krutasaen) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ธนาทร เจียรกุล (Thanatorn Jiarakun) คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • เพ็ญสิริ ชาตินิยม (Pensiri Chartniyom) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Abstract

บทคัดย่อ

               การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทยจังหวัดอ่างทอง เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย 2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สามารถช่วยบำบัดอาการในผู้ที่มารับการรักษา 3) เพื่อประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ชุดนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ และประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มาเข้ารับการรักษาที่วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย จากผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้น

               โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้ 1) การศึกษาและเก็บข้อมูล โดยทำการรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืด รวมทั้งการนวดแผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ นอกจากนี้ยังทำการสอบถามข้อมูล ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ประธานวิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย เจ้าหน้าที่นวดแผนไทยวิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 7 ท่าน กลุ่มที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 3 ท่าน กลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการที่วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทยจำนวน 10 ท่าน 2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ โดยวิธีการทำแบบร่าง (Sketch Design) 3) สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัฑณ์ จำนวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญการนวดแผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 2 ท่าน โดยใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุดนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ให้เหลือเพียงหนึ่งชุด พร้อมใช้คำถามแบบเปิด เพื่อนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง 4) สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมทำการทดลองทดสอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ชุดนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ 5) ประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ชุดนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจขุมชนอาภานวดแผนไทย จังหวัดอ่างทอง โดยทำการประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่นวดแผนไทยวิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย จำนวน 10 ท่าน และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาการที่วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย จำนวน 40 ท่าน ซึ่งใช้แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) เป็นเครื่องมือในการวิจัย เพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ที่ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง (Arithmetic Mean :  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) แล้วจึงนำมาแปรผลโดยการบรรยาย

               ผลการวิจัยที่ได้ คือ ผลิตภัณฑ์ชุดนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ วิสาหกิจชุมชนอาภานวดแผนไทย อุปกรณ์นวดกดจุดหลัง-คอ-บ่า-ไหล่-เอว ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งในด้านความสวยงาม การสร้างเอกลักษณ์ ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน รวมถึงวัสดุและการผลิต โดยมีค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x}=4.22, S.D.=0.21) รองลงมาได้แก่ อุปกรณ์นวดแขน-ขา ค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x}=4.14, S.D.=0.19) ส่วนลำดับที่สาม คือ อุปกรณ์นวดคลายเส้นใต้ฝ่าเท้า โดยมีค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x}=3.98, S.D.=0.15) และลำดับสุดท้าย คือ อุปกรณ์คลายเส้นข้อเท้า มีค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x}=3.82, S.D.=0.14)

 

Abstract

               Product design and development of Thai traditional massage for health by Arpa Thai Massage Community Enterprise, Ang Thong Province, this research has the objectives as following : 1) Design and Develop Thai traditional massage products for Health by Arpa Thai Massage Community Enterprise. 2) Create prototype products that can be helped to treat symptoms of patient. 3) Evaluate the using of Thai traditional massage products and satisfaction assessment of the customer who came to receive treatment with the original developed product at Arpa Thai Massage Community Enterprise.

               The procedure of this research was carried out as follows : 1) The process of studying And collecting data by gathering both of the literatures and research which related to muscle syndrome, fibrosis, also Thai massage and Thai applied traditional medicine. In addition, Inquiries as well as opinions from the 3 sample groups through interview. Group no. 1 : Chairman and staffs of Arpa Thai Massage Community Enterprise, and 7 specialists of Thai applied traditional medicine. Group no. 2 : 3 experts in the field of Product design Group no. 3 : 10 Patients who came to receive treatment at Arpa Massage Community Enterprise. 2) Sketch design of Thai traditional massage for health product. 3) Procedure for asking opinions and suggestions from 3 experts of product design and 2 experts in Thai traditional massage and applied Thai traditional medicine from questionnaires by check list and rating scale to select the best set of Thai traditional massage for health and including using open-ended questions and suggestions for improvement. 4) Prototyping process and experiment to get a good product of a Thai massage set for health. 5) Evaluate the satisfaction of Thai traditional massage products for health from Arpa’s Community Enterprise Thai massage, Ang thong province, assessed from 2 target groups which are Thai massage therapist Arpa Thai Massage Community Enterprise consisted of 10 people and 40 patients who came to receive treatment at the community enterprise Arpa Thai Massage by questionnaires with checklist and rating scale as a research tool. To collect data for statistical analysis which are contained Frequency, Percentage, Arithmetic Mean :) and proportion standard deviation (Standard Deviation: S.D.) by describing.

               The results of this research found that Thai massage products for Health, Arpa Thai Massage Community Enterprise Massage is device for back-neck-shoulder-waist acupressure by getting the highest satisfaction both in terms of beauty creating a unique identity for products, applications, materials and manufacturing at the average (gif.latex?\bar{x}=4.22, S.D.=0.21), the second product is Arm-leg massage device at the average (gif.latex?\bar{x}=4.14, S.D.=0.19), the third is a massage device that relaxes under the feet. with the average (gif.latex?\bar{x}=3.98, S.D.=0.15) and the last order is the device ankle stretches were averaged (gif.latex?\bar{x}=3.82, S.D.=0.14).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-04-27

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ