การพัฒนาทักษะการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แผนภาพโครงเรื่อง (The Development in Summary Writing Skills For Prathomsuksa 5 Students By Using Plot Diagrams)

Authors

  • ศิริญญา สำรี (Sirinya Samree) Chaiyaphum Rajabhat Univercity
  • พัทธนันท์ พาป้อ (Phatthanant Phapor) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • ปพิชญา พรหมกันธา (Paphitchaya phromkantha) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Keywords:

ทักษะการเขียน, การเขียนสรุปความ, แผนภาพโครงเรื่อง

Abstract

The development in summary writing Skills for students in Prathomsuksa 5 By Using Plot Diagrams is an objective of this study to improve the summary writing skills of these students. The study selected 44 students of Prathomsuksa 5/6 from Chiyaphum kindergarten school in Chaiyaphum by using simple random sampling. The tools used in this research were learning management plans and reading comprehension achievement test, specifically for using plot diagrams. These tools had been inspected by experts using Item-Objective Congruence Index (IOC) technique, then equals 1.00. The statistics used in the research were mean , standard deviation (S.D.), compare pre-test and post-test scores using the dependent t-test. 

               The results of the research showed that:

               The comparison of summary writing skills using plot diagrams between pre-test scores and post-test scores for students in Prathomsuksa 5 found that the post-test scores were higher than pre-test scores with a statistical significant of 0.5.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-10-31

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ