ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเอกชนจังหวัดแพร่ (THE SENIOR SCOUT ACTIVITIES RELATIONSHIP TO THE DESIRABLE CHARACTERLSTICS OF SENIOR SCOUT UNDER THE PRIVATE SCHOOL IN PHARE PROVINCE)

Authors

  • อัศวรัตน์ รวมคำ (Aussawarud Romkoum) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • สถิรพร เชาวน์ชัย (Sathiraporn Chaowachai) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Keywords:

Scout Activities, Desirable Features, Senior Scout

Abstract

               The purposes of this research were to 1. study the senior scout activities of private schools in Phrae Province 2. study desirable characteristics of the senior scout of private schools in Phrae Province according to the senior scout leader opinions. 3. study the relationship between the senior scout activities and the desirable characteristics of the senior scout of private schools in Phrae Province in the academic year 2019 amount 94 people. The tool used to collect data was The rating – scale with 60 items. The data were analyzed by mean, standard deviation, and Pearson's product-moment correlation coefficient.

               The results found that

  1. The senior scout activities of the private schools in Phrae Province overall were at a high level.
  2. The desirable characteristics of the senior scout according to the senior scout leader opinion overall was at a highest level.
  3. The relationship between the senior scout activities and the desirable characteristics of the senior scouts of the private schools in Phrae Province according to the senior scout leader opinion of the private schools in Phrae Province was at a Quite high level of relationship.
    (rxy = 0.715) with statistical significance at the level of .01

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-10-25

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ