กระบวนทัศน์การพัฒนาในเชิงปรัชญาและการคิดของมนุษย์ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำรงชีวิตในปัจจุบัน ( Development Paradigm in Terms of Philosophy and Human Thinking for Developing The Guidance of Living )

Authors

  • รัชฎาพร เกตานนท์ (Ratchadaporn Ketanon) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Keywords:

กระบวนทัศน์ กระบวนทัศน์การพัฒนา กระบวนทัศน์เชิงปรัชญา

Abstract

บทคัดย่อ

           

กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิธีคิด วิธีปฏิบัติ แนวการดำเนินชีวิตและการพัฒนาชีวิตและสังคมที่มีร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่ง ชุมชนหนึ่งและได้ก่อตัวเป็นแบบแผน ซึ่งเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เราก็ต้องมีการนำกระบวนทัศน์เดิมๆ มาทบทวนใหม่ ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคต กระบวนทัศน์ใหม่จะเกิดขึ้น เมื่อกระบวนทัศน์เดิมไม่สามารถใช้แก้ปัญหาหรือตอบสนองการพัฒนาให้แก่มนุษย์ได้ ปรัชญา เป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของสรรพวิชาการทุกอย่างในโลกใบนี้ ปรัชญาเป็นต้นกำเนิดของสรรพวิชา และเป็นฐานคิดของทุกศาสตร์ ดังนั้นการพัฒนาใดๆ จึงไม่อาจขาดฐานคิดหรือกระบวนทัศน์ในเชิงปรัชญาไปได้ กระบวนทัศน์ในเชิงปรัชญาจึงหมายถึง ระบบความคิด ความเชื่อพื้นฐาน ในเรื่องของสรรพสิ่งที่เป็นไปในโลก ที่ช่วยให้มนุษย์นำมาใช้เป็นพื้นฐานในการมองโลก มองสรรพสิ่ง และใช้เป็นแนวทางในการคิดเพื่อดำเนินชีวิต บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวคิดในเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ และกระบวนทัศน์เพื่อการพัฒนาในเชิงปรัชญาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-04-30

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ