การจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์ในลวดลายผ้าทอของซัมบาตะวันออก (Identification of Ethnomathematics in East Sumba’s Woven Fabric Motifs)

Authors

  • Erwin Ardianto Halim Universitas Kristen Maranatha

Keywords:

Ethnomathematics, East Sumba, Woven Fabric Motifs

Abstract

              บทคัดย่องานวิจัยครั้งนี้คือการระบุลักษณะชาติพันธุ์ลวดลายของผ้าทอของซัมบาตะวันออก เป็นวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา เชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการทางชาติพันธุ์วิทยา การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมทางชาติพันธุ์บนผ้าทอในจังหวัดซุมบาฝั่งตะวันออก ในการศึกษานี้จะอธิบายตามประเภทของลวดลายผ้าทอจากภาคตะวันออกซึ่งแสดงถึงแนวคิดทางคณิตศาสตร์และเรขาคณิต เช่น รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และรูปสามเหลี่ยม ซึ่งพบได้ในลวดลายสัตว์ ลวดลายมูมาลี และลวดลายดอกไม้

               ดังนั้นผลการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้สามารถนำมาใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าลวดลายแบบดั้งเดิมได้นำแนวคิดทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปใช้อ้างอิงในการพัฒนาสื่อการสอนคณิตศาสตร์ และหลักสูตรการออกบบภายใน สถาปัตยกรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธีการทางชาติพันธุ์

 

              The purpose of this research is to identify ethnomathematics in the motifs of East Sumba’s woven fabrics. It is a qualitative descriptive research method with an ethnographic approach. Data on ethnomathematical activity on woven cloth in East Sumba are presented in this study. While analyzing the data in this study, the motif data on the woven cloth of East Sumba will be described according to their category using interview techniques and literature studies. According to the findings of this study, the motifs of woven cloth from East Sumba depict mathematical and geometric concepts such as rhombuses and triangles, which can be found in animal motifs, mamuli motifs. Thus, the findings of this study can be used to demonstrate that traditional motifs have involuntarily implemented mathematics in the creation of works. the purpose of this research is to explore and examine the mathematical elements or mathematical concepts in the ikat weaving of East Sumba. Thus, the results of this research can later be used as a reference for the development of mathematics teaching materials and interior design/architecture courses based on local wisdom with an ethnomathematical approach. Therefore, it is necessary to conduct a research entitled Identification of Ethnomathematics in East Sumba's Woven Fabric Motifs

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-30

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ