ผลการสอนโดยใช้เทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านบทอาขยาน ในรายวิชาวรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (The use of the STAD teaching teachnique to develop the reading achievement of the recitation in the selected literature courses in the textbooks Of students in thai language department, 3rd year, faculty of education, chaiyaphum rajabhat university)

Authors

  • ปพิชญา พรหมกันธา (Paphitchaya Phromkantha) -

Keywords:

STAD teaching model; reading achievement; recitation; the selected literature courses

Abstract

              งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านบทอาขยานหลัก และบทอาขยานเลือก ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่เรียนโดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ STAD ในรายวิชาวรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการอ่านเชิงวิจารณ์ (มคอ. 3)และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า t-test แบบ Dependent

               ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

              This research aims to develop the reading achievement of the recitation in the selected literature courses in the textbooks of students in Thai Language Department, 3rd year, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University. The samples used in the research was the 3rd year students in Thai Language of the 2021 academic year, 60 students enrolled in the selected literature Courses in the textbooks, the research instruments include reading achievement of the recitation in the selected literature Courses in the textbooks Learning Management Plan (TQF.3) and the achievement test. The statistic used to analysis the data were mean , standard deviation (S.D.) and t-test dependent.

               The results showed; the achievement of reading after learning higher than learning through STAD teachnique, with 05. Level of statistically significantly.

Downloads

Published

2022-06-30

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ