ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สื่อ และนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน (The satisfaction of the students with the using of media and innovation to promote reading)

Authors

  • สร้างสรรค์ กระตุฤกษ์ (Sangsan Kratoorerk) คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • พัทธนันท์ พาป้อ (Phatthanant Phapor) คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • ปพิชญา พรหมกันธา (Paphitchaya Phromkantha) คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • ปุ่น ชมภูพระ (Pun Chomphuphra) คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Keywords:

the satisfaction, the using of media, the innovation, the promote on reading

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้สื่อ และนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน 33 คน ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติพื้นฐานที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าเฉลี่ย ผู้ต้อบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 33 คน เป็นชาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 เป็นนักศึกษาหญิง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 78.79 ผลการวิจัยพบว่า

               1) ความพึงพอใจในการการใช้สื่อ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านของนักศึกษา พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อสื่อ และนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

               2) แนวทางในการสร้างสื่อ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน พบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างสื่อ นวัตกรรมไว้ว่า กิจกรรมการสร้างสื่อส่งเสริมการอ่านเป็นกิจกรรมที่ดีควรจัดต่อเนื่องทุกปี ควรเพิ่มสื่อที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในระดับชั้นที่หลากหลาย ควรมีรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการจัดทำสื่อ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองและครูมีต่อสื่อ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และควรมีการศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระอื่น ๆ

 

               This study aimed investigating the satisfaction of students enrolling in the using of media and innovation to promote reading and 2) to study media development guidelines promote innovation reading. The sample group used in this research was 33 students in the Thai language field, fifth year, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University in the academic year 2021, it was obtained by selective selection. The research tool was the Student Satisfaction Questionnaire. The basic statistics used in the research were frequency and mean values. A total of 33 respondents were surveyed, 7 were male, representing 21.21 percent, 26 were female students, or 78.79 percent. The results showed:

               1) Satisfaction in using the media Innovation to promote reading among students found that the students' satisfaction with usingthe media and innovation to promote reading The results of the analysis of the average score of the level of satisfaction The overall average was 4.65, the satisfaction level was at the highest level.

               2) Guidelines for creating media Innovations to promote reading as follows: The reading promotion media creation activity is a good activity that should be held annually. A variety of materials should be added to attract the attention of learners at various grade levels. There should be a format and guidelines for the development of teaching and learning to be more effective. There should be a media Innovation to promote reading in the form of electronic books (e-books) There should be a study on the satisfaction of parents and teachers with the media. innovations to promote reading and the media satisfaction should be studied innovation promotes reading of other subject groups.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-06-30

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ