ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา (Leadership of School Administrators)

Authors

  • Thanyapohn Klomsakun Faculty of Education, Silpakorn University
  • Sansanee Nonthapa Faculty of Education, Silpakorn University
  • Mattana Wangthanomsak Faculty of Education, Silpakorn University

Keywords:

Leadership, School Administrators, Power, Empowerment

Abstract

Leadership of School administrators is regarded as the important part of operating the educational institutions for the maximum efficiency and effectiveness. Of course, each School administrator has different leadership styles. School administrators are expected to be the leaders who can effectively manage organizations, achieve the intended goals, as well as be a role model for colleagues. School administrators must consider using their power wisely, and effectively assigning responsibilities to employees based on different capabilities to be a part of the development of employees’ competencies. It would enable leaders to manage work and people smoothly and efficiently.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrew, W. H. (1966). Theory and Research in Administration. New York: The MacMillan Company.

Aristotle. (n.d.). Politics by Aristotle. [Online]. Retrieved September 2, 2022 from https://www.goodreads.com/quotes/183896-man-is-by-nature-a-social-animal-an-individual-who

Collins, J. (2001). Level 5 Leadership the Triumph of Humility and Fierce Resolve. Harvard Business Review, 79(1): 66-76.

Jongwisan, Rattikorn. (2013). Leadership: Theories, Research, and Approaches to Development (ภาวะผู้นำ: ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Maxwell, J. C. (2012). The 5 Level of Leadership (ภาวะผู้นำ 5 ระดับ). Bangkok: Nation Books.

Promsri, Chaiyaset. (2018). Leadership for Executives: Concept, Theories, and Cases (ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารองค์การ: แนวคิด ทฤษฎีและกรณีศึกษา). Bangkok: Panyachon.

Wangthanomsak, Mattana. (2018). Educational Leadership: Theory and Practice (ภาวะผู้นำทางการศึกษา: ทฤษฎีและการปฏิบัติ). Nakorn Pathom: Silpakorn University.

Wittayaudom, Wichian. (2010). Leadership (ภาวะผู้นำ ฉบับก้าวล้ำยุค). Bangkok: Thanatat Printing.

Yawirat, Natetpanna. (2003). Leadership and Strategic Leader (ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกลยุทธ์). Bangkok: Central Express.

Yukl, G. (2013). Leadership in Organization (8th ed). New York: Pearson.

Downloads

Published

2023-08-17

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ