ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน (Factors Affecting Satisfaction and Behavioral Intention of Tourists Visiting Kaeng Krachan National Park)

Authors

  • Suparuek Hanprasert Faculty of Management Science, Silpakorn University
  • Thanakrit Sangchoey Faculty of Management Science, Silpakorn University

Keywords:

Satisfaction, Behavioral intentions, Tourist, Kaeng Krachan National Park

Abstract

Kaeng Krachan National Park is the largest national park in Thailand. has an area covering the entire province of Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Province There is a rich forest. It is a forest upstream of the Phetchaburi and Pranburi rivers. And is part of the world heritage forest of the Kaeng Krachan forest group which is naturally beautiful and is a famous tourist attraction of Thailand the purpose of this research was to determine factors influencing the satisfaction and behavioral intent of tourists visiting the National Park. The researcher used a questionnaire to collect data from 430 Thai tourists who visited Kaeng Krachan National Park, including the Kaeng Krachan Dam area. Khao Panoen Thung, Ban Krang, Pa La-U and the Visitor Center Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation statistics and causal relationship analysis of variables by influence path analysis. The results showed that tourist motivation, destination image, electronic word-of-mouth, environmental attitude and place attachment had a positive influence on tourist satisfaction. Tourist satisfaction had a positive influence on behavioral intention with statistical significance at the 0.05 level, while the perceived value of attraction as a regulator of the relationship between tourist's satisfaction and behavioral intentions showed no positive interaction between them. Kaeng Krachan National Park should focus on the part of publicize news information through the website or reviews through online channels, etc., for tourists to be satisfied with their visits.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Algassim, A. A., Saufi, A., Diswandi, D., & Scott, N. (2022). Residents’ Attitudes toward Tourism Development at Al-Juhfa, Saudi Arabia. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 16(1): 55-74.

Alves, H., Campón-Cerro, A. M., & Hernández-Mogollón, J. M. (2019). Enhancing Rural Destinations’ Loyalty through Relationship Quality. Spanish Journal of Marketing - ESIC, 23(2): 185-204.

Bayih, B. E., & Singh, A. (2020). Modeling Domestic Tourism: Motivations, Satisfaction and Tourist Behavioral Intentions. Heliyon, 6(9): e04839.

Byun, K.-W. (2020). A Study on Information Attitude, Brand Attitude, Usage Satisfaction, Brand Image and Brand Loyalty of YouTube Sports Contents Viewer. International Journal of Internet, Broadcasting and Communication, 12(3): 206-212.

Cajiao, D., Leung, Y.-F., Larson, L. R., Tejedo, P., & Benayas, J. (2022). Tourists’ Motivations, Learning, and Trip Satisfaction Facilitate Pro-Environmental Outcomes of the Antarctic Tourist Experience. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 37: 100454.

Calza, F., Pagliuca, M., Risitano, M., & Sorrentino, A. (2020). Testing Moderating Effects on the Relationships Among On-board Cruise Environment, Satisfaction, Perceived Value and Behavioral Intentions. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 32(2): 934-952.

Cham, T.-H., Cheah, J.-H., Ting, H., & Memon, M. A. (2022). Will Destination Image Drive the Intention to Revisit and Recommend? Empirical Evidence from Golf Tourism. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 23(2): 385-409.

Chen, W.-X., Wu, W.-C., & Huan, T.-C. (2011). Safari Tourism: A Case Study on Tourist Loyalty. Advances in Hospitality and Leisure, 7: 49-70.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests. Psychometrika, 16(3), 297-334.

Dabphet, Siripen. (2018). Tourism Attributes and Communication Channels of Tourism Image for Future Tourists: The Case of Phitsanulok (องค์ประกอบการท่องเที่ยวและช่องทางการสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวอนาคต กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก). Journal of Community Development Research, 11(1): 79-98.

Deyà-Tortella, B., Mendez-Duron, R., & Rejón-Guardia, F. (2020). Revisiting an Academic Tourism Destination: An Empirical Analysis of the Role of Motivations, Attitudes, Satisfaction, and Electronic Word of Mouth. In J. P. Cerdeira Bento, F. Martínez-Roget, E. T. Pereira, & X. A. Rodríguez (Eds.), Academic Tourism: Perspectives on International Mobility in Europe, (pp. 45-66). Cham: Springer.

Duan, Y., Liu, B., & He, Y. (2020). Study on Relationships Among Sports Spectator Motivations, Satisfaction and Behavioral Intention: Empirical Evidence from Chinese Marathon. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 21(3): 409-425.

Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). Multivariate Data Analysis (7th ed.). Hoboken, NJ: Prentice Hall.

Hasan, M. K., Abdullah, S. K., Lew, T. Y., & Islam, M. F. (2020). Determining Factors of Tourists’ Loyalty to Beach Tourism Destinations: A Structural Model. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 32(1): 169-187.

Hassan, T., Carvache-Franco, M., Carvache-Franco, W., & Carvache-Franco, O. (2022). Motivations as Predictors of Religious Tourism: The Muslim Pilgrimage to the City of Mecca. Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. [Online]. Retrieved February 12, 2023 from https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JCHMSD-01-2022-0005/full/pdf?title=motivations-as-predictors-of-religious-tourism-the-muslim-pilgrimage-to-the-city-of-mecca

Jeong, Y., & Kim, S. (2020). A Study of Event Quality, Destination Image, Perceived Value, Tourist Satisfaction, and Destination Loyalty Among Sport Tourists. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 32(4): 940-960.

Kanwel, S., Lingqiang, Z., Asif, M., Hwang, J., Hussain, A., & Jameel, A. (2019). The Influence of Destination Image on Tourist Loyalty and Intention to Visit: Testing a Multiple Mediation Approach. Sustainability, 11(22): 6401.

Keattipong, Kamol, & Lakpetch, Patthareeya. (2022). The Development of a Causal Relationship Model of Factors Affecting Tourist Loyalty as Indicated by Thai Tourists’ Perception of Tourism Attributes, Destination Image, Attitude and Destination Satisfaction in Amphoe Mae Moh Lampang Province (การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีจากมุมมองการรับรู้องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง). Journal of Liberal Arts, Thammasat University, 22(2): 219-241.

Kim, J.-Y., & Hwang, J. (2022). Who is an Evangelist? Food Tourists’ Positive and Negative eWOM Behavior. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 34(2): 555-577.

Lin, C.-H. (2020). Industrial Tourism: Moderating Effects of Commitment and Readiness on the Relationship Between Tourist Experiences and Perceived Souvenir Value. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 14(4): 545-564.

Moon, J.-W., & An, Y. (2022). Uses and Gratifications Motivations and Their Effects on Attitude and e-Tourist Satisfaction: A Multilevel Approach. Tourism and Hospitality, 3(1): 116-136.

Pattnaik, S., Mishra, U. S., & Mahapatra, J. (2019). Moderating Role of Perceived Brand Image in Service Supply Chain of Telecommunication Sector. Revista Espacios, 40(35): 11-20.

Phetchaburi Provincial Tourism and Sports Office. (2022). Report on the Results of the Project to Monitor Tourism and Activities in Phetchaburi Province 2022 (รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการด้านท่องเที่ยวและนันทนาการ จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565). [Online]. Retrieved February 12, 2023 from https://phetchaburi.mots.go.th/download/reportplan2565.pdf

Prayogo, R. R., Ketaren, F. L. S., & Hati, R. M. (2016). Electronic Word of Mouth, Destination Image, and Satisfaction Toward Visit Intention: An Emperical Study in Malioboro Street, Yogyakarta. In A. G. Abdullah, R. Ingkadijaya, P. D. Pramanik, N. W. Sugeng, M. Rahmanita, R. Suprina, & Z. Nahdlah (Eds.), Proceedings of the 1st International Conference on Tourism Gastronomy and Tourist Destination (ICTGTD 2016), (pp. 30-36). Dordrecht: Atlantis Press.

Preko, A., Doe, F., & Dadzie, S. A. (2019). The Future of Youth Tourism in Ghana: Motives, Satisfaction and Behavioural Intentions. Journal of Tourism Futures, 5(1): 5-21.

Quynh, N., Hoai, N. T., & Loi, N. V. (2021). The Role of Emotional Experience and Destination Image on Ecotourism Satisfaction. Spanish Journal of Marketing - ESIC, 25(2): 308-328.

Rama, A. (2020). Strategic Pricing by Islamic Banks and the Impact on Customer Satisfaction and Behavioral Intention. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(10): 2017-2033.

Ratnasari, R. T., Gunawan, S., Mawardi, I., & Kirana, K. C. (2021). Emotional Experience on Behavioral Intention for Halal Tourism. Journal of Islamic Marketing, 12(4): 864-881.

Shaykh-Baygloo, R. (2021). Foreign Tourists' Experience: The Tri-partite Relationships Among Sense of Place Toward Destination City, Tourism Attractions and Tourists' Overall Satisfaction - Evidence from Shiraz, Iran. Journal of Destination Marketing & Management, 19: 100518.

Soonsan, N., & Somkai, U. (2023). Dimensions of Gastronomic Experience Affecting on Sharing Experience: Place Attachment as a Mediator and Length of Stay as a Moderator. Journal of Hospitality and Tourism Insights, 6(1): 344-361.

Sultan, P., Tarafder, T., Pearson, D., & Henryks, J. (2020). Intention-Behaviour Gap and Perceived Behavioural Control-Behaviour Gap in Theory of Planned Behaviour: Moderating Roles of Communication, Satisfaction and Trust in Organic Food Consumption. Food Quality and Preference, 81: 103838.

Zia, A. (2022). Discovering the Linear Relationship of Service Quality, Satisfaction, Attitude and Loyalty for Banks in Albaha, Saudi Arabia. PSU Research Review, 6(2): 90-104.

Downloads

Published

2023-10-26

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ