การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (The School Administration According to Sufficiency Economy Philosophy in Basic Education under Prachuap Khiri Khan Province)

Authors

  • Nicharee Maleenet Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
  • Ratana Kanjanaphan Faculty of Education, Ramkhamhaeng University

Keywords:

School administration, Sufficiency economy philosophy

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the teachers' opinions toward The School Administration according to Sufficiency Economy Philosophy in Basic Education under Prachuap Khiri khan Province and 2) to compare  the teachers' opinions toward The School Administration according to Sufficiency Economy Philosophy in Basic Education under Prachuap Khiri khan Province classified by school size  and work experience. The sampling was 254 teachers in schools under the Prachuap Khiri Khan Secondary Educational Service Area Office. The sample size was determined by the sample size of Taro Yamane at the 95% confidence level. The research instrument was a 40-item questionnaire assessed by Likert's method. The statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and analysis of one-way ANOVA. When a statistically significant difference was found at at the level of 0.05, the Fisher's Least Significant Difference (LSD) method was conducted. Findings showed as the follows : 1) Teachers' opinions toward school administration according to Sufficiency Economy Philosophy in Basic Education under Prachuap Khiri khan Province overall and in each aspect were at a high level. 2) Teachers who differed in school size exhibited no overall differences and in each of their opinions toward school administration according to Sufficiency Economy Philosophy in Basic Education under Prachuap Khiri khan Province. Teachers who differed in work experience exhibited no overall differences in their opinions toward school administration according to Sufficiency Economy Philosophy in Basic Education under Prachuap Khiri khan Province, but there were differences at a statistically significant level of 0.05 in the aspects of the activities of student development and the personnel development of educational institutes. Therefore, the differences of the pairwise means were compared according to the Fisher's Least Significant Difference (LSD) method. It was found that in the aspect of student development activities, teachers with less than 10 year work experience had higher average level of opinions than teachers with 10-15 year work experience and teachers with more than 15 year work experience. In the aspect of the personnel development of educational institutes, teachers with less than 10 year work experience had higher average level of opinions than teachers with more than 15 year work experience. There were no differences in the other couples.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Boonkua, Salina, & Chinprahat, Nuntakarn. (2017). A Picture of the Success of Education Management According to the Philosophy of Sufficiency Economy (ภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง). [Online]. Retrieved May 5, 2022 from https://pubhtml5.com/glsd/uqnt/basic/

Israel, G. D. (1992). Determining Sample Size. [Online]. Retrieved May 5, 2022 from https://www.psycholosphere.com/Determining%20sample%20size%20by%20Glen%20Israel.pdf

Krualao, Pinit. (2018). School Administration Based on the Sufficiency Economy of Pittayalongkronpittayakom School (การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม). Master’s dissertation, Silpakorn University, Nakhon Prathom, Thailand.

McLeod, S. (2008). Likert Scale Definition, Examples and Analysis. [Online]. Retrieved May 5, 2022 from https://www.simplypsychology.org/likert-scale.html

Ministerial Regulations Prescribing Rules and Methods for Decentralization, Administration and Management of Education B.E. 2550 (กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550). (2007, May 8). Royal Thai Government Gazette. No. 124 Chapter 24 a. pp. 29-36.

Office of the Education Council, Ministry of Education. (2017). Education Development Plan of the Ministry of Education (2017-2036) (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579). [Online]. Retrieved November 30, 2022 from https://bit.ly/46vByNj

Office of the National Economic and Social Development Board, Office of the Prime Minister. (2017). Summary the Twelfth National Economic and Social Development Plan (2017-2021). [Online]. Retrieved November 30, 2022 from https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=9640

Pleumchai, Jarurat, & Wannawan, Panithan. (2019). School Administration based on Sufficiency Economy Philosophy of the Schools under the Bureau of Special Education Administration in the Northeastern Region (การบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ). Journal of Educational Administration and Leadership, 7(25): 283-292.

Regional Educational Administration Promotion and Development Division, Office of the Permannent Secretary, Ministry of Education. (2022). Handbook for Evaluation of Educational Institutions, Models of Learning Activities and Management Based on the Philosophy of Sufficiency Economy (Sufficiency Educational Institutions) (คู่มือการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)). [Online]. Retrieved November 30, 2022, from https://drive.google.com/file/d/1dYwDFA-P9jo8VsNiKmIWa25acsZ3iICW/view?usp=sharing

Saejan, Pichamon, & Tungdamnernsawad, Supaporn. (2018). Educational Institution Administration based on the Sufficiency Economy Philosophy in the Secondary Educational Service Area Office 1 (การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร). Suan Dusit Graduate School Academic Journal, 14(2): 33-50.

Singhalert, Pitchyada. (2017). The School Administration According to Sufficiency Economy Philosophy of Rayong School Group 2 under The Secondary Educational Service Area Office 18 (การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18). Master’s dissertation, Burapha University, Chonburi, Thailand.

Singhanat, Pathumchailai, Wongyai, Wichai, Chitchirachan, Chamroenrat, & Chaisuwan, Saruda. (2016). Factors Affecting Successes of School Management based on the Philosophy of Sufficiency Economy in Basic Education Schools (ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน). NRRU Community Research Journal, 10(3): 106-116.

Thammapiya, Preeyanuch. (2014). Driving the Sufficiency Economy Philosophy in Education 2006-2014 (การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557). Bangkok: Petchrung Print Center.

Thongcham, Maleerat. (2018). School Administration According to the Sufficiency Economy Philosophy of Ban Hoawang School under The Suphanburi Primary Educational Service Area Office 2 (การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหัววัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2). Master’s dissertation, Krirk University, Bangkok, Thailand.

Williams, L. J., & Abdi, H. (2010). Fisher’s Least Significant Difference (LSD) Test. In N. J. Salkind (Ed.), Encyclopedia of Research Design Encyclopedia of Research Design, (pp. 840-853). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Downloads

Published

2023-06-30

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ