การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (The Participative Administration of School Administrators under Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 2)

Authors

  • Saifon Trakulthaipichit Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
  • Kanyamon Indusuta Faculty of Education, Ramkhamhaeng University

Keywords:

Administration, Participative administration, School administrators

Abstract

The purpose of this research were : to study and compare the teachers’ perceptions towards the participative administration of school administrators under Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 2, classified by education, work experience and the location of the school. The research sample consisted of 297 teachers who work in school under Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 2 in the academic year 2022, and using stratified random sampling technique to select the sample. The instrument was 40 items questionnaire. The statistics used to analyze the data were frequency distribution, percentage, mean, standard deviation t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), and using Scheffe' test when the data were statistically significant. The research results were found that. 1) Teachers’ perceptions towards the participative administration of school administrators under the Samutprakarn Primary Educational Service Area Office 2, in overall and each aspect, were at a high level. 2) there were no significant difference in educational backgrounds aspect in overall and individual. 3) there was no significant difference in work experience aspect in overall. When considered in each individual found that there was significant difference in participation in operations and participation in evaluation. 4) there were significant difference in school location aspect in overall and individual, except participation in benefits found no difference except participation in benefits.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bryman, A. (1986). Leadership and Organization. London: Routedge.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education (8th ed). Abingdon, Oxon: Routledge.

Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's Place in Rural Development: Seeking Clarity through Specificity. World Development, 8(3): 213-235.

Daft, R. L. (2008). The Leadership Experience (4th ed). Ohio: Thomson.

Hanupap, Chaiya. (2021). Participative Administration Affecting Effectiveness of Academic Affairs Administration in Schools under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 3 (การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3). Master’s dissertation, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon, Thailand.

Hemmaranon, Porntep. (2021). The Participative Administration of Administrators Affecting the Effectiveness of Schools under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1 and 2 (การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และเขต 2). Master’s dissertation, Rambhai Barni Rajabhat University, Chanthaburi, Thailand.

Lateh, Meena. (2019). Participatory Management of Administrators under Educational Institutions in the Association of Private Islamic Schools in Songkhla (การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลา). Master’s dissertation, Hatyai University, Songkhla, Thailand.

Likert. (1971). New Patterns of Management. New York: McGraw-Hill.

Ministerial Regulations Prescribing Rules and Methods for Decentralization, Administration and Management of Education B.E. 2550 (กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550). (2007, May 8). Royal Thai Government Gazette. No. 124 Chapter 24 a. pp. 29-36.

Office of the Education Council, (1999). National Education Act B.E. 1999 and Amendments (Secound National Education Act B.E. 2545 (2002) (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545). [Online]. Retrieved April 2, 2022 from https://www.sl.ac.th/addons/qa/9.pdf

Pinkamlang, Amornphank. (2019). The Participatory Management of Inclusive School under Samutsongkhram Primary Educational Service Area Office (การบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเรียนรวมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม). Master’s dissertation, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.

Samut Prakarn Primary Education Service Area Office 2, (2022). Action Plan Fiscal Year 2022 of Samut Prakarn Primary Education Service Area Office 2 (แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2). [Online]. Retrieved February 1, 2023 from http://samut2.spn2.go.th/wp-content/uploads/2021/09/O-10-Plan2564.pdf

Sriwanna, Kamonchanok. (2018). Partcipative Management Affecting Teamwork in Schools under the Office of Nakhon Phanom Educational Service Area 2 (การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2). Master’s dissertation, Sakon Nakhon Rajabhat University, Sakon Nakhon, Thailand.

Suebthep, Prapaiporn. (2018). The Participative Administration Affecting Efficiency of School’s Development under the Office of Chachoengsao Primary Educational Service Area 2 (การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2). Master’s dissertation, Rajabhat Rajanagarindra University, Chachoengsao, Thailand.

Tamjadee, Kanokrat. (2017). Participative Management in Academic Task of Teachers in Basic Education Institutions under Suphan Buri Primary Education Service Area Office 2 (การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในงานวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2). Master’s dissertation, Siam University, Bangkok, Thailand.

Usaram, Sornphet. (2020). Satisfaction of Teachers on Participatory Administration of School Administrators under Chonburi Town Municipality, Chonburi Province (ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี). Master’s dissertation, Burapha University, Chonburi, Thailand.

Downloads

Published

2023-06-30

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ