การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร (Administration with Good Governance of the School Administrators in Khlongsamwa Distruct Office Bangkok Metropolian Administration)

Authors

  • Sitthikorn Bumrungraj Faculty of Education, Ramkhamhaeng University
  • Kanyamon Indusuta Faculty of Education, Ramkhamhaeng University

Keywords:

Educational administration, Good governance, School administrators

Abstract

The study aimed to investigate and compare teacher opinions toward the good governance administration of the school administrators classified by their educational background, working experience and school sizes. The research sample consisted of 260 teachers in public school Klongsamwa District under the Bangkok Metropolitan Administration during the academic year of 2023. The stratified random sampling method was used with Cohen’s Table. The instrument was a five - point rating scale questionnaire which the IOC felt in the range between 0.8-1.00 and the Cronbach’s alpha showed a level of reliability at 0.987. The data were analyzed through the descriptive statistic, t-test, One Way Analysis of Variance and Least Significant Difference. The research results were elaborated that 1) The overall and individual aspects total score of teacher opinions toward the good governance administration were at high level ranking by mean from the highest to the lowest; there are effectiveness, morality/ethics, equity, accountability, decentralization and transparency, rule of law, responsiveness and efficiency 2) The comparison of teacher opinions toward the good governance admiration classified by educational background, working experience and school sizes found that there were significantly different with educational background, working experience and school sizes at the 0.05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education (8th ed). London: Routledge.

Department of Education. (2022). Action Plan 2022 (แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564). [Online]. Retrieved February 1, 2023 from https://webportal.bangkok.go.th/user_files/116/207767403761e4e5fb6fa166.18772202.pdf

Khamlum, Nikorn. (2022). Good Governance-Based Administration of Administrators in School under Vocational Institute of Northeast Region 3 (การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3). Master’s dissertation, Mahamakut Buddhist University, Nakhon Pathom, Thailand.

Khamsawat, Apichat, & Saengsila, Mesak. (2022). The Relationship between Administrators Management Based on Good Overnance and School Effectiveness under Nong Khai Secondary Education Sevice Area Office (ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย). Santapol College Academic Journal, 8(2): 54-65.

Klaisang, Thongchi. (2019). Good Governance to New Public Management (หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่). The Journal of Research and Academics, 2(2): 177-188.

Kumarasit, Chuenkamon. (2010). The State of Good Governance in Educational Administration of School Administrators under the Jurisdiction of the Mukdaharn Educational Service Area Office (สภาพการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร). Journal of Graduate School, Pitchayatat, 5(1): 27-30.

Laongsri, Phinmanee, & Toojumnong, Wiwat. (2022). Administration According to the Good Governance Principle of Educational Institution Administrators in Khlong Luang District under the Jurisdiction of Pathum Thani Primary Educational Service Area District Office 1 (การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในอําเภอคลองหลวง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1). Journal of Nakhonratchasima College, 1(1): 53-55.

Office of the Public Sector Development Commission (OPDC). (2012). Good Governance (หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี). [Online]. Retrieved January 12, 2023 from https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/7.1_hlakthrrmaaphibaalkhngkaarbrihaarkicchkaarbaanemuuengthiidii.pdf

Samakeetham, Somsak. (2018). Good Governance and Corporate Social Responsibility (ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสังคม). Bangkok: National Institute of Development Administration.

Seewasa, Anucharee. (2021). The School Administration Based on the Good governance of Sub-district Quality Schools in Det Udom District under Ubonratchathani Primary Educational Service Area office 5 (การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนดีประจำตำบลในเขตอำเภอเดชอุดม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5). Master’s dissertation, Ratchathani University, Ubon Ratchathani, Thailand.

Sudadej, Montakran. (2019). Application of School Administrator’s Good Governance-Based Administration under Roi Et Provincial Administrative Organization (การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด). Master’s dissertation, Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus, Roi Et, Thailand.

Terry, G. R. (1977). Principles of Management. Illinois: Richard D. Irwin.

Downloads

Published

2023-08-17

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ