การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ความปลอดภัย โดยใช้บอร์ดเกมร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (The Development of a Set of Learning Activities on Safety Signs and Symbols Using Board Games in Conjunction with the MIAP Learning Process to Promote Learning Achievement)

Authors

  • Sarin Prompak Faculty of Industrial Education, King Mongkut's University of Technology North
  • Chonlathit Pitipoomsuksan Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
  • Suebsak Sumim Department of General Relations Central Vocational Education Institute 1, Pathum Thani Province
  • Worawut Kunghun Faculty of Industrial Education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Keywords:

Activity set, Safety signs and symbols, Board game

Abstract

The aims of this research were 1) to develop an assortment of learning activities on safety signs and symbols by using board games with the MIAP learning process. 2)To compare the learning achievements of students with the learning activity about safety signs and symbols using board games with the MIAP learning process. It is an experiment where the sample used in the research is vocational certificate students by random sampling of two groups. The following were among the research resources: 1) A learning management system. 2) A gaming board containing safety symbols. 3) The learning activity package opinion evaluation and 4) The IOC result for the academic achievement exam ranges from 0.80-1.00. The Index of difficulty varied from 0.25-0.79. The discrimination varied from 0.20-0.50. The reliability was 0.63. The t-test independent sample and mean standard deviation were the statistics applied in the data analysis. As a consequence of the research, it was discovered that: 1) a learning activity on safety signs and symbols was developed utilizing a board game and the MIAP learning process. The results showed that the opinion level of the learning activity, which had 5 content pieces, was at the highest level. 2) The comparison of learning achievements of students studying with the learning activity set on construction materials using board games combined with the MIAP learning process was higher than the students who studied statistically significant normalization of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aumdonkloy, Sommai. (2013). The Role of School Administrators in the 21st Century (บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21). Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1): 1-7.

Brathwaite, B., & Schreiber, I. (2009). Challenges for Game Designers. Boston: Course Technology.

Chulniam, Neranart. (2020). Development Style of Learning with Media Networks to Develop Critical Thinking Skills of Graduate Students with the Learning Process MIAP (การพัฒนารูปแบบการเรียนร่วมกับสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP). MBU Education Journal, 7(2): 319-334.

Kuranan, Supawadee. (2011). The Development for Instructional Learning Packages on History of Sukhothai Age for Mathayomsuksa 1 Students (การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1). Master's dissertation, Naresuan University, Phisanulok, Thailand.

Limpremwattana, Varaporn, & Thamwattana, Kantapol. (2018). Behavior of Playing Board Games and Component of Effective Factors for Playing Games of Teenagers in the Bangkok (พฤติกรรมในการเล่นเกมกระดานและองค์ประกอบของปัจจัยทางด้านผลกระทบจากการเล่นเกมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร). Journal of Social Research, 40(2): 107-132.

Office of Vocational Education Commission. (2018). The Manual to Creating a Learning Management Plan Focusing on Efficiency (คู่มือสร้างการเรียนรู้แผนการจัดการที่เน้นประสิทธิภาพ). [Online]. Retrieved February 18, 2023 from http://bsq2.vec.go.th/document/doc3.html

Payomyeam, Suraphon. (2002). Industrial Psychology (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) (2nd ed.). Kanchanaburi: Thammethee.

Prayoonwong, Chirarat. (2019). Digital Learning: Learning English in the Digital World of the 21st Century (Digital Learning การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบนโลกดิจิทัลในศตวรรษที่ 21). Journal of Graduate Studies Valaya Alongkron Rajabhat University, 13(1): 211-233.

Phurungrit, Natthakarn. (2022). Development of Board Game as Educational Materials in the Management of Art Gallery (การพัฒนาบอร์ดเกมในฐานะสื่อการเรียนรู้ด้านการจัดการหอศิลป์).The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 2(6): 57-75.

Poopamonkaipop, Kajonpong. (2019). MIAP Instruction for Learning Management on Vocational Education (MIAP กับการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา). Journal for Research and Innovation, Institute of Vocational Education Bangkok, 2(2): 14-21.

Poopamonkaipop, Kajonpong, Tuntinongwanich, Somkiat, & Tungkunanan, Pariyaporn. (2020). Achievement with MIAP Teaching Method VIA Web–Based Instruction on Conditions Design for Certificate Level (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการสอนแบบ MIAP ร่วมกับบทเรียนผ่านเครือข่าย เรื่อง การออกแบบเงื่อนไข ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ). Journal of Industrial Education, 19(2): 110-117.

Suttipan, Chanapat. (2021). Develop Learning Management Using Gamification Technique to Develop Learning Achievement in Probability of the 10th Grade Students (การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4). The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 1(5): 1-11.

Waiyanet, Weerachai. (2022). Achievement with MIAP Teaching Method VIA Board Game on Stack for Diploma Level (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการสอนแบบ MIAP ร่วมกับบอร์ดเกมเรื่อง สแต็ก ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง). Journal of Industrial Education, 21(3): 24-33.

Downloads

Published

2023-08-17

Issue

Section

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ