Customers’ Perception in Snakeskin Guarami and Key Factors in Buying Decision

Authors

  • พิมสิริ ภู่ตระกูล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • นิรมล เจริญสวรรค์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • เมธี รัชตะวิศาล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • สุพิศพรรณ วัจนเทพินทร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  • สุเมษ เลิศจริยพร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Keywords:

Perception, Factors Influence Buying Decision, Snakeskin Guarami fish.

Abstract

The objectives of the research are (1) to study Bang Bo Snakeskin Guarami fish’s
identities of consumers’ perception (2) to study the key factors of consumer buying decision.
Judgment sampling is used to obtain 400 consumers who have had Snakeskin Guarami fish
from Bang Bo and from other provinces. Data was collected by self-administered
questionnaire in Bangkok and its vicinity. In analyzing data section, descriptive statistic, one
Sample T-Test and Factor Analysis were used.
The result of the study finds that consumers have good knowledge and
understanding about Snakeskin Guarami fish from Bang Bo along with good perception. The
four key factors of consumer buying decision are the integrated communications and product
development factor, perception and understanding factor, cleaning factor, and price factor,
respectively. All the four factors can explain 43.572 percentage of total variance.

References

กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ. คู่มือเทคนิคการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า, 8-18.
สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2561, เว็บไซต์ : http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/Toneminute/
files/55/
กัลยา วานิชย์บัญชา. (2559). การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows. กรุงเทพมหานคร:
หจก.สามลดา. ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาสลิดและการแปรรูปปลาสลิด. โรงเรียนบ้านสุเหร่า
คลองด่าน. (วันที่ 4 กรกฎาคม 2560). สัมภาษณ์.
คลีนิกภาษี. (2558). ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปและถนอมอาหาร ปลาสลิด. คลินิกภาษี,1-8. สืบค้นเมื่อ 2
มิถุนายน 2561, จาก คลีนิกภาษี เว็บไซต์: http://taxclinic.mof.go.th
จิตรกร เจริญกุล และ อุมาวสี ศรีบุญลือ. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดกาแฟของ
ผู้ประกอบการร้านกาแฟขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร. บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มทร.
ธัญบุรี, 751-758.
จิราวรรณ ดีประเสริฐ. (2555). การใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ
ไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. 5(2), 13-27.
ชุฎาธาร เทียมสวรรค์ และ รุจาภา แพ่งเกษร. (2560). การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑล.
วารสารการวิจัยทางธุรกิจและการบริหาร, 5(2), 1-25.
นภวรรณ คณานุรักษ์. (2556). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ซีวีแอลการพิมพ์จำกัด.
นิธิดา พระยาลอ และ ลำปาง แม่นมาตย์. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์อาหาร โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ผลิตในจังหวัดขอนแก่น.
วารสารวิจัย มข, 3(1), 38-51.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564. (2560). สำนักคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2561, เว็บไซต์: http://
www.nesdb.go.th.
แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564. (2560). ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สมุทรปราการ. สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2561, เว็บไซต์: htp://www.samutprakan.go.th
วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2559). การบริหารส่วนประสมทางการค้าปลีกเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีก
แบบเดิม. วารสารบริหารธุรกิจ, 39(149), 44-60.
ศุภกานต์ ศรีโสภาเจริญ. (2560). ปัญหาการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาปลาสลิดบางบ่อ.
วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, 13(1), 197-212.
สาริยา นุชอนงค์. (2560). การออกแบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล. วารสารธุรกิจ
ปริทัศน์, 9(2), 201-214.
สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2548). เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: หจก.สามลดา.
สุมาลี เล็กประยูร. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเลียนแบบของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย, 30(2), 142-160.
สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์. (2560). การสร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่มีต่อส้มโอ จังหวัด
นครปฐม. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์, 7(1), 203-219.
อรสุธี เหล่าปาสี และ ประสพชัย พสุนนท์. (2558). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความ
สัมพันธ์ต่อการใช้บริการสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จ.กาญจนบุรี. Veridian
E-Journal, 8(2), 1977-1990.
Armstrong, G., & Kotler, P. (2014). Principle of Marketing. (15th ed.) Boston: Pearson Education.
Cochran, W. (1963). Sampling Techniques. New Yourk: John Willey and Sons.
Fields, A. (2015). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Los Angeles: SAGE.
Berger, J., & Health, C. (2007). Where Consumer Diverge from Others: Identity Signaling and
Product Domains. Journal of Consumer Research, 34(2) ,121-134.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing Management. (14th ed) New Jersey: Prentice Hall.
Reed II, A., Forehand, M., Puntoni, S., & Warlop, L. (2012). Identity-based consumer behavior.
International Journal of research in Marketing, 29(2012), 310-321
Schiffman, G., & Kanuk, L. (2010). Consumer Behavior. (10th ed). New Jersey: Prentice Hall.

Downloads

Published

2018-09-11

How to Cite

ภู่ตระกูล พ., เจริญสวรรค์ น., รัชตะวิศาล เ., วัจนเทพินทร์ ส., & เลิศจริยพร ส. (2018). Customers’ Perception in Snakeskin Guarami and Key Factors in Buying Decision. Business Administration and Management Journal Review, 10(1), 155–170. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/145060

Issue

Section

Research Articles