Factors related to Transformational Leadership of Hospital Management Student, Faculty of Public and Environmental Health, Huachiew Chalermprakiet University

Authors

  • ตวงพร กตัญญุตานนท์
  • ณัฐณิชา อัศวภูมิ
  • รัตนภรณ์ พรหมสุวรรณ
  • สราลี เพียรศิลป์
  • สิรินภา ดวงสีเขียว
  • ธนาภา ล่องลอย
  • พรไพลิน คำแก้ว

Keywords:

factors related to transformational leadership, transformational leadership, hospital management students

Abstract

The objectives of this cross-sectional descriptive research were to study the level
of transformational leadership and factors related to transformational leadership of hospital
management students. The sample was 168 hospital management students, faculty of public
and environmental health, Huachiew Chalermprakiet University in academic year 2018 and
was selected by using the stratified random sampling according to gender and year. Data were
obtained by using questionnaire. The study was conducted between August and December
2018. Statistics used for analyzing data were frequency, percentage, mean, standard deviation,
Chi-Square test and Spearman’s rank correlation analysis.
The finding revealed that the level of transformational leadership of
hospital management students were in a high level (–x=4.10, SD=0.56). In each part
consists of idealized influence, inspirational motivation, intelligence stimulation, and individualized consideration were in a high level. Leadership factors found that birth order
was related to the transformational leadership of students at statistical significance 0.05.
Emotional intelligence, self-confidence, human relation have a positive relationship with
the transformational leadership of students at statistical significance 0.05. However, it was
found that gender, age, year of study, grade point average were not significant related to the
transformational leadership of student. Subordinate factors found that the ability to work and the
attention to work have a positive relationship with transformational leadership of students
at statistical significance 0.05. Environmental factor found that participation in activity, and
learning have a positive relationship with transformational leadership of students at statistical
significance 0.05.

References

กุหลาบ ปุริสาร. (2561). แนวทางพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่ผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารใน
ศตวรรษที่ 21. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย, 8(1), 1-9.
กวี วงศ์พุฒ. (2550). ภาวะผู้นำ. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: บี.เค.อินเตอร์ปริ้นท์.
กรองทิพย์ นาควิเชตร และคณะ. (2557) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน. วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.), 20(2), 37-45.
กัลย์ ปิ่นเกษร และประสพชัย พสุนนท์. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการ
ทำงานเป็นทีมของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. วารสาร
ธุรกิจปริทัศน์, 7(2), 27-39.
ฉลอง คุณประทุม. (2555). การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาโรงเรียนวัฒนพฤกษา
บริหารธุรกิจ. วารสารบริหารการศึกษา มศว, 16, 83-92.
ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี. (2549). ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
---------. (2557). ภาวะผู้นำร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.
ณิรดา เวชญาลักษณ์. (2560). ภาวะผู้นำทางการบริหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณภัทร ทองมั่ง, อภิชาต ใจอารีย์, และประสงค์ ตันพิชัย. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะผู้นำของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, 12(1), 193-207.
ณัฎฐา อุ่ยมานะชัย. (2551). ลำดับการเกิดและการยอมรับการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ. ปริญญานิพนธ์นิเทศ
ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ทันยา สุขแสงทอง และคณะ. (2556). ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมของนักศึกษาสาขาการจัดการโรงพยาบาล
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. สมุทรปราการ:
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
ธนินทร์ รัตนโอฬาร. (2553). การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ : การประยุกต์ใช้โมเดลการวัดเชิงก่อตัวและ
เชิงสะท้อน. ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธนินทร์ รัตนโอฬาร, วรรณี แกมเกตุ, และสุวิมล ว่องวาณิช. (2556). การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้าง
พหุระดับของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ.
วารสารสมาคมนักวิจัย, 18(2), 141-154.
ธนพล บรรดาศักดิ์, กนกอร ขาวเวียง, และนฤมล จันทรเกษม. (2560). ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาล. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มรจ, 5(1), 357-369.
เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2556). ภาวะผู้นำและผู้นำเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ลกรุ๊ป.
นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์. (2560). การวิจัยทางสาธารณสุข: จากหลักการสู่การปฏิบัติ. พิษณุโลก: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ปัทมา สุพรรณกุล. (2561). สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข. พิษณุโลก: สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พนิดา ไชยแก้ว. (2559). อิทธิพลภาวะผู้นำของ Generation Y ต่อความสำเร็จทางธุรกิจ กรณีศึกษา
ผู้ประกอบการกลุ่ม Generation Y.ในประเทศไทย. ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิลักษณ์ระวี ระหว่างบ้าน และ บุญใจ ศรีสถิตย์นราดูร. (2558) ศักยภาพโดดเด่นของผู้บริหารทางการ
พยาบาลระดับสูง โรงพยาบาลทั่วไป. วารสารพยาบาลเกื้อการุณย์, 22(1), 35-47.
พาณี สีตกะลิน, (2558). ผู้นำกับการบริหารโรงพยาบาล. จุลสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์. 1, 1-3.
มนัสนันท์ หัตถศักดิ์. (2551). การศึกษาปัจจัยทางชีวสงั คมทมี่ อี ทิ ธพิ ลต่อภาวะผ้นูำเปลยี่ นสภาพของนกั ศกึ ษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. BU Academic Review, 7(2), 1-8.
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2556). ภาวะผู้น?ำ ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิเชียร เกตุสิงห์. (2538). ค่าเฉลี่ยกับการแปลความหมาย : เรื่องง่ายๆบางครั้งก็พลาดได้. ข่าวสารการวิจัย
ศึกษา, 1(3), 8-11.
วิเชียร วิทยอุดม. (2550). ภาวะผู้นำ Leadership. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.
สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล. (2556). หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง 2556. สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
สุวัฒน์ เฮงสวัสดิ์. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหา
บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุพัตรา วัชรเกตุ. (2557). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง : สิ่งที่ท้าทายผู้นำทางการพยาบาล. วารสารพยาบาล
ทหารบก, 15(3), 58-63.
สรายุทธ์ เศรษฐขจร. (2553). เทคนิคการสร้างผู้นำ. วารสารวิชาการปทุมธานี, 2(2), 235-239.
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์. (2550). ภาวะความเป็นผู้นำ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
สิริพร มีผดุง, นันทิยา น้อยจันทร์ และสายทิพย์ ยะพู. (2558). การพัฒนากลยุทธ์การจัดกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำของนักศึกษาพลศึกษา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 9(2), 207-224.
สมชาย เทพแสง. (2556). ภาวะผู้น?ำสมดุล:รูปแบบของผู้นำในคริสต์ศตวรรษที่ 21. วารสารบริหารการ
ศึกษา, 13(24), 131-140.
อารีรัตน์ โฮมประเสริฐ. (2560). ระดับภาวะผู้น?ำของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย. เลย: สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.
Brown, E.A., & Arendt, S.W. (2011). Perceptions of Transformational Leadership Behaviors and
Subordinates’ Performance in Hotel. Journal of Human Resources in Hospitality and
Tourism, 10(1), 45-49.
Cavazotte, F., Moreno, V., & Bernardo, J. (2013) Transformational Leaders and Work
Performance: The Mediating Roles of Identification and Self-efficacy. BAR-Brazilian Administration
Review, 10(4), 490-512.
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for Research Activities. Educational
and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Samad, S. (2012). The Influence of Innovation and Transformational Leadership on Organizational
Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 57, 486–493.

Downloads

Published

2019-12-24

How to Cite

กตัญญุตานนท์ ต., อัศวภูมิ ณ., พรหมสุวรรณ ร., เพียรศิลป์ ส., ดวงสีเขียว ส., ล่องลอย ธ., & คำแก้ว พ. (2019). Factors related to Transformational Leadership of Hospital Management Student, Faculty of Public and Environmental Health, Huachiew Chalermprakiet University. Business Administration and Management Journal Review, 11(2), 51–68. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231118

Issue

Section

Research Articles