Understanding and Participation in Labor Relations among the Employees of Tire Manufacturing Industry, East of Thailand

Authors

  • พงศธร อิ๋วบำรุง
  • จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

Keywords:

Labor Relations, Employee Relations, Human Resource Management

Abstract

The objectives of this study were 1) to evaluate the level of understanding of labor
relations roles and labor relations participation among the employees of Tire Manufacturing
Industry, East of Thailand, 2) to analyze the employees’ participation in labor relations activities
classified by personal factors and work-related factors, and 3) to analyze the relationship between
the understanding of labor relations roles and the labor relations participation of the employees.
The results of this study revealed that the employees’understanding of labor relations roles was
at the medium level and their participation in labor relations activities was at a medium level.
Differences in gender and education level among employees revealed no difference in labor
relations participation with a level of statisticalsignificance at 0.05. Differences in the following
factors such as tenure, department, working in company that had or no labor union, and employees
who were in unions or non-labor union revealed difference in labor relations participation with
a level of statistical significance at 0.05. The understanding of labor relations roles had a
positive relationship with the labor relations participation among employees but there was no
statistical significanceat 0.05.

References

กรมแรงงานกระทรวงมหาดไทย. (2533). รายงานผลการศึกษาวิจัยผลกระทบของการเกิดปัญหา
แรงงานสัมพันธ์ต่อการพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจภาคเอกชน. กรุงเทพฯ:กองวิชาการและ
วางแผนกรมแรงงานกระทวงมหาดไทย.
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน. (2548). พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์บริษัทเรียงสาม กราฟฟิก ดีไซน์ จำกัด.
กิตติชัยสุธาสิโนบล. (2541). ผลการใช้เทคนิคการตั้งคำถามของครูที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5. ปริญญานิพนธ์การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
เกษมสันต์ วิลาวรรณ. (2548). กฎหมายแรงงานในรัฐวิสาหกิจ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
โกวิทย์ บุรพธานินทร์. (2543). การสร้างความมั่นคงทางสังคม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พิมพ์สวย.
ขุนพล เชาวนปรีชา. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณี
ศึกษานิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไชยนันท์สกลศุภรัตน์. (2551). เปรียบเทียบการบริหารแรงงานสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการที่มี
สหภาพแรงงานและไม่มีสหภาพแรงงาน: กรณีศึกษาสถานประกอบการในนิคมอุสาหกรรม
อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง).ปริญญานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ณรงค์วิทย์ แสนทอง. (2546). มารู้จักCOMPETENCY กันเถอะ. กรุงเทพฯ: เอชอาร์ เซ็นเตอร์.
ทองใบ สุดชารี. (2543). ทฤษฎีองค์การ: วิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฏีและการประยุกต์.พิมพ์ครั้งที่3.
อุบลราชธานี: สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี.
ธนาภรณ์ เมทณีสดุดี. (2543). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติ กรณีศึกษาวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราราชวิหาร. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
การพัฒนาทรัพยากร, มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม.
ยุพาพร รูปงาม. (2545). การมีส่วนร่วมของข้าราชการสำนักงบประมาณในการปฏิรูป ระบบราชการ.
ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
วราภรณ์ อรุณชัยวัฒน์. (2549). บทบาทของผู้บริหารในการจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่มีต่อผลิตภาพแรงงาน
ของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย. ปริญญานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2554). แนวคิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดีกับการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์. วารสาร
เกษมบัณฑิต, 12(1), 1-11.
---------. (2554). แรงงานสัมพันธ์ กุญแจแห่งความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง. กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์นิติธรรม.
สังศิตพิริยะ. (2540). การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ. กรุงเทพฯ: สุขุมและบุตร.
สุมาลี สันติพลวุฒิ. (2547). รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิจัยผลิตภาพแรงงานความสัมพันธ์
ระหว่างค่าจ้างที่แท้จริงและอัตราจ้างงานและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. (2537). ปัญหาและแนวโน้มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
การศึกษาในประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษาหน่วยที่ 7.
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
อังคณา กองทอง. (2548). การศึกษาแนวทางสู่การส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการ.
ปริญญานิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
Anderson, L. W., &Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing:
A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Addison Wesley
Longman.
Bloom, B.J., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H. &Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy of
Educational Objectives: Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay.
Cette, G., Drome, N., Lecat.R., & Paret, A.C. (2012). LabourRelations Quality and Productivity:
An Empirical Analysis on French Firms.Review of Economics and Institutions, 2013, 4 (2).
Erwin, W. (1976). Participation Management: Concept Theory and Implementation. Atlanta G. :
Georgia State University.
Mas, A. (2008). Labor Unrest and the Quality of Production: Evidence from the Construction
Equipment Resale Market. Review of Economic Studies 75(1): 229-258.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On the use of content specialists in the assessment
of criterion-referenced test item validity. Dutch Journal of Educational Research, 2, 49-60.

Downloads

Published

2019-12-24

How to Cite

อิ๋วบำรุง พ., & ทวีไพบูลย์วงษ์ จ. (2019). Understanding and Participation in Labor Relations among the Employees of Tire Manufacturing Industry, East of Thailand. Business Administration and Management Journal Review, 11(2), 69–86. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231128

Issue

Section

Research Articles