Emotional Quotient and Leadership Affecting Employee Working Behavior of American Logistic Companies in Laemchabang Port

Authors

  • สุภลักษณ์ จารุปาลี
  • จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

Keywords:

emotion quotient, working behavior, leadership

Abstract

The objectives of this study were to study the effect of emotion quotient and
supervisor leadership on employee working behavior of American logistic companies in
Laemchabang port and to compare emotion quotient and working behavior by personal
factors and work related factor. Data was collected from 222 employees by using
questionnaires. The inferential statistics used in this study were t-test, one way ANOVA and
multiple regression analysis.The resultsof this study found that staff at American logistic companies
in Laemchabang port who have different in gender, age, status, education, and working
period have different working behavior at 0.05 level of significance. Multiple regression
analysis revealed 62.0 percent of variance of working behavior was accounted by two factors:
emotion quotient at pay attention with other feeling and perceivedsupervisor leadership.

References

ชนันดา โชติแดง. (2550). ภาวะผู้นำ ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทำงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชนิกา แสงศร. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในงานและพฤติกรรมการทำงานของ
พนักงาน: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ชลิตา แค่มจันทึก. (2557). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานความผูกพันต่อองค์การ
ที่มีผลต่อระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการทำงาน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี. ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี. (2548). ความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานบริการ: บริการด้วย
ความเข้าอกเข้าใจในธุรกิจโรงพยาบาล. วารสารมฉก.วิชาการ, 8(16), 72-83.
ณัฐณิชา กิจสาธิต. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำความยุติธรรมในองค์การและ ผลการปฏิบัติ
งานของพนักงานสำนักงานใหญ่ในบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง.ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณัฐภรณ์ ภูริปัญญาวานิช. (2551). การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์อารมณ์และ
คุณภาพการบริการตามการรับรู้ของหัวหน้างานกรณีศึกษาห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง. ปริญญา
นิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ธัญรดา จิตสุรผล. (2553). แรงจูงใจ ความเครียด และพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัทประกัน
วินาศภัย ในกรุงเทพมหานคร.ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นภาพร คมสัน. (2554). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ และการใช้อำนาจของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร. ปริญญานิพนธ์
มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา, สถาบันบัณฑิตศึกษาราชภัฎกำแพงเพชร.
ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม. (2538). การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของศึกษาธิการจังหวัดที่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลองค์การสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. ปริญญานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปริมปราง พรหมมาณพ. (2549). ภาวะผู้นำความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการทำงานของหัวหน้า
งานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ภาคกลาง.ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
พิมใจ วิเศษ. (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู เขตอำเภอบ้านนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก. ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. (2551). เชาวน์อารมณ์ (EQ): ดัชนีเพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิต. พิมพ์
ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: วี.พริ้นท์ (1991).
ศิริลักษณ์ นามนวล สมคิด นาคขวัญ และวรรณะ บรรจง. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารโรงเรียนกับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครั้งที่ 6, 16 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ภูเก็ต.
สิทธิโชควรานุสันติกูล. (2546). จิตวิทยาสังคม: ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สิริศา จักรบุญมา และถวัลย์ เนียมทรัพย์. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน
ฝ่ายบำรุงรักษาในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 40(1), 180-193.
สุพิชฌาย์ แสงทอง และคณะ. (2556). การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์กรบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นและอเมริกัน
ที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลการทำงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุรี. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 8(2), 67-85.
สุรีพร รุ่งจำกัด. (2556). ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานด้านบุคคล
ของสถานศึกษา อำเภอองครักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก.
ปริญญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
อรวรางค์ จันทร์เกษม, วรกมล วิเศษศรี และสุภัททา ปิณฑะแพทย์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารตามความคิดเห็นของพนักงานและพฤติกรรม
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมการผลิต. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์
ประยุกต์, 8(1), 138-144.
Bass, B.M.&Avolio, B.L.(1990). Multifactorleadership and questionnaire, Palo Alto. California:
Consulting Psychologists Press.
---------.(1994). Improvingorganizational effectiveness through transformational leadership.
California: SAGE Publications.
Gibson, L., Ivancevick, M.,&Donnelly,H. (1991). Organizations. Boston: Von Hoffmann Press, Inc.
Goleman, D. (1998). Workingwith emotional intelligence. New York: Bantam Books.
Steer, M. R. (1991). Introduction to organization behavior. New York: Harper Collin Publishers Inc.
Weisinger, H. (1998). Emotional intelligence at work: the untapped edge for success. San
Francisco, CA: Jossey-Bass.
Yamane, T. (1973). Statistics – An Introduction Analysis. Tokyo: Hapa International Edition.
Yukl, G. (2010). Leadership in organization. 7th ed. New Jersey: Prentice Hall.

Downloads

Published

2019-12-24

How to Cite

จารุปาลี ส., & ทวีไพบูลย์วงษ์ จ. (2019). Emotional Quotient and Leadership Affecting Employee Working Behavior of American Logistic Companies in Laemchabang Port. Business Administration and Management Journal Review, 11(2), 106–120. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/231135

Issue

Section

Research Articles