Efficiency of Household Financial Management in Phayao Province

Authors

  • Guntpishcha Gongkhonkwa คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Keywords:

Financial Management, Efficiency, Household

Abstract

The purposes of this research are to evaluate the household financial management efficiency and to study the factors influencing household financial management efficiency in Phayao province. A survey with responses from 383 households was obtained by stratified random sampling. The research instrument is a questionnaire which collected information on 1) socio-demographic information: gender, age, education level, and number of children; 2) household financial information: income, expense, debt, and saving; 3) household financial management: cash flow, credit, saving, and investment. In accordance with the research purposes, the researcher used path analysis to study the effect of socio-demographics and household financial information on household financial management efficiency. This research found two important points which could be summarized as follows.

  1. The result showed that overall household financial management efficiency is at a moderate level with an average score of 8.49 of the total 16.00 (2.99 for credit management, 2.27 for saving management, 1.86 for cash flow management, and 1.37 for investment management).

          2. The evidence from path analysis showed a significant positive effect of education level, regular income, extra income, household consumption expense, and amount of savings on household financial management efficiency. On the contrary, household medical expense had negatively affected household financial management efficiency.

References

กรมการปกครอง. (2562). จำนวนครัวเรือนในจังหวัดพะเยา. สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2562, จาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์: https://www.dopa.go.th/main/web_index.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2556). การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา.

กฤษฎา เสกตระกูล. (2553). การวางแผนการเงินส่วนบุคคล: เมื่อประชาชนมั่งคั่ง ประเทศก็มั่นคง. สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2562, จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์: https://member.set.or.th/ set/education/knowledgedetail.do?contentId= 53 5&type=article

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2553). พื้นฐานการวางแผนการเงิน. กรุงเทพฯ: บุญศิริการ พิมพ์ จำกัด.

นิตยา ลิ้มไพศาล. (2560). ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนที่มีต่อเศรษฐกิจไทยและมาตรการรองรับ. วารสารธุรกิจปริทัศน์, 9(2), 268-282.

นัคมน อ่อนพุทธา, วิมล หลักรัตน์, ญาณิศา ศรีบุญเรือง, และจักรพันธ์ โสมะเกษตริน. (2561). การจัดการการเงินในครัวเรือนของประชาชนในเขตตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 12(1), 40-50.

รดา อดุลย์วัฒนกุล. (2549). ปัจจัยกำหนดการออมภาคครัวเรือนและพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนในประเทศ. ปริญญานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

รัชนีกร วงศ์จันทร์. (2558). การบริหารการเงินส่วนบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์ จำกัด.

ศิรินุช อินละคร. (2559). การเงินบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์. (2555). การเงินส่วนบุคคล. กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

สุนี ศักรนันทน์, วรรณี บรรทัด, สุมาลี จิวะมิตร, และดารณี พุทธวิบูลย์. (2554). การบริหารสินเชื่อ (พิมพ์ครั้งที่ 21). นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุภมาส อังศุโชติ และกาญจนี กังวานพรศิริ. (2558). แนวทางและมาตรการส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์), 7(14), 146-158.

สุวิมล ติรกานันท์. (2553). การวิเคราะห์ตัวแปรพหุในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). สถิติหนี้สินภาคครัวเรือนของจังหวัดพะเยา. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2562, จาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ เว็บไซต์: http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/ sector/th/08.aspx

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). สถิติหนี้สินภาคครัวเรือนของประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 8 ธันวาคม 2562, จาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ เว็บไซต์: http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/ th/08.aspx

เสาวนีย์ ณ นคร, อาแว มะแส, และรติพร ถึงฝั่ง. (2558). พฤติกรรมการบริโภค การเป็นหนี้ และคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ในตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 10(33), 27-38.

Catherine, M. W. (1996). Financial management, coping and debt in households under fanatical strain. Journal of Economic Psychology, 17, 789-807.

Christopher, S. (2017). Tax measures and household financial behavior: Evidence from France. The Quarterly Review of Economics and Finance, 66, 127-135.

Denyelle, B. K., & Lynne, M. B. (2010). Family Financial Management-Planning for the Future. The University of Arizona. Retrieved December 12, 2018, from University of Arizona Website: https://cals.arizona.edu/backyards/sites/cals.arizona.edu.backyards/files/b10 spring_pp15-16.pdf

Dirk, B., Kees, G. K., & Rachel, A.J. P. (2016). Household financial planning and savings behavior. Journal of International Money and Finance, 69, 95-107.

Gerrit, A. (2011). The Division of Household Tasks and Household Financial Management. Zeitschrift fur Psychologie: Consumer Behavior & Economic Decisions, 219, 198-208.

Gerrit, A., IM de G., & WF van R. (2011). Mental budgeting and the management of household finance. Journal of Economic Psychology, 32, 546-555.

Marco, A., & Jinkook, L. (2018). Cognitive decline and household financial decisions at older ages. Retrieved December 11, 2018, from ScienceDirect Website: https://www.science direct.com/science/article/pii/S2212828X17300506

Marianne, A. H., Jeanne, M. H., & Sondra, G. B. (2003). Household Financial Management: The Connection between Knowledge and Behavior. Federal Reserve Bulletin, 310-322.

Marta, M. (2017). Evaluation of Household Finance Management Effectiveness in the Biggest Polish Cities. Acta Universitas Lodzensis, 1(327), 93-106.

Robert, V. K., & Daryle, W. M. (1970). Determining Sample Size for Research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Thi, H. P., Keong, Y., & Nicki, A. D. (2012). The impact of financial management practices and financial attitudes on the relationship between materialism and compulsive buying. Journal of Economic Psychology, 33, 461-470.

Vladimir, G. (2013). Organization of Financial Management in a Household. Middle-East Journal of Scientific Research, 17(1), 1-5.

Downloads

Published

2021-06-26

How to Cite

Gongkhonkwa, G. (2021). Efficiency of Household Financial Management in Phayao Province. Business Administration and Management Journal Review, 13(1), 19–37. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/242695

Issue

Section

Research Articles