Login or Register to make a submission.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

  • ท่านไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้หากบทความของท่านไม่ได้รับพิจารณาให้ตีพิมพ์
  • ไฟล์ของบทความสำหรับการตีพิมพ์ต้องถูกจัดในรูปแบบที่กำหนดเท่านั้น
  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ยังไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับใดมาก่อนรวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น
  • ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฎในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
  • กรุณากรอกเบอร์โทรติดต่อในช่อง Comment ด้านล่าง

1. รูปแบบบทความวิจัย  ดาวน์โหลดที่นี่

2. รูปแบบบทความวิชาการ  ดาวน์โหลดที่นี่

3. วิธีการเขียนรายการอ้างอิงแบบ APA  ดาวน์โหลดที่นี่

4. วิธีการเขียนอ้างอิงที่แทรกในเนื้อหา  ดาวน์โหลดที่นี่

5. หลักการเรียงลำดับรายการอ้างอิง ดาวน์โหลดที่นี่