The Development of 2nd Grade-Preschool Students’ Thai Writing Skills through Using Montessori Approach-Based Instructional Visual Aids in Anubarn Wiangchai School, Offce of Chiangrai Primary Educational Services Area 1

Main Article Content

ธิดารัตน์ กลิ่นอำนวย
นพพร ธนะชัยขันธ์
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

Abstract

The purpose of this study aimed to develop the 2nd grade level-preschool students’
Thai writing skills, as well as to investigate the 2nd grade level-preschool students’ abilities
in their critical thinking skills, as well as the 2nd grade level-preschool students’
satisfactions toward the implementation of their Thai writing skills through using the
Montessori approach–based instructional visual aids in Anubarn Wiangchai School, the
Offce of Chiangrai Primary Educational Services Area 1. For research methodology, a lesson
plan related to Montessori approach-based Thai instructional management, a learning
module on the Montessori approach-based Thai writing skills, a test on preschool student’s
Thai writing skills, and a questionnaire related to the 2nd grade level-preschool students’
satisfactions toward the implementation of their Thai writing skills through using the
Montessori approach–based instructional visual aids, during the frst semester of the
academic year 2013, were all conducted with sixteen preschool students.
The fndings of the study were as follows:
1. The 2nd grade level-preschool students’ scores of 51.04% obtained before the
implementation of Thai writing skills through using the Montessori approach–based
instructional visual aids were higher than that of their scores of 96.66% obtained after the
implementation of Thai writing skills through using the Montessori approach–based
instructional visual aids were all rated at 96.66%;
2. Their scores obtained after the implementation of the Montessori approach–based
learning management on their critical thinking skills were higher than that of their
pre-implementation; and
3. The 2nd grade level-preschoolstudents’ satisfactionstoward the implementationof
their Thai writing skills through using the Montessori approach–based instructional visual
aids were also rated at a higher level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

กรมวิชาการ. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ: กรมฯ.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2541). คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่ม 1. กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ.
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2543). การสอนแบบจิตปัญญา : แนวการใช้ในการสร้างแผนการสอนแบบ
อนุบาลศึกษา. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรช โปรดักส์.
_______. (2547). กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: เอดิสันเพรช โปรดักส์.
นพพร ธนะชัยขันธ์. (2555). สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.
นฤมล เฉียบแหลม. (2545). การศึกษาพัฒนาการด้านการเขียนของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. กรุงเทพฯ.
ประไพ แสงดา. (2544). ผลการจัดกิจกรรมเสริมการเล่านิทานไม่จบเรื่องที่มีต่อความสามารถด้าน
การเขียนของเด็กปฐมวัน. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. กรุงเทพฯ.
มินดา วงศ์วิชิต. (2543). การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กอนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล
ที่ใช้วิธีการของมอนเตสซอรี. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมยศ นาวีการ. (2521). การพัฒนาองค์กรและแรงจูงใจ. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์.