ความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณีของชาวไทยและชาวต่างชาติ

Main Article Content

เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร

Abstract

This research has purposes of studying demands of jewelry products of Thai people and foreigners and learning differences in demands of accessory products of the same groups of people. The study was quantitative in nature. In other words, the survey research was used. The sample for the study comprised Thais living in Thailand and foreigners residing temporarily in Thailand totaling 200 persons. The sample was selected by dint of convenient sampling technique. The foreigners were selected from international airport, tourism companies, and gem dealers in various department stores in Bangkok Metropolis. The collected data were analyzed by resorting to descriptive statistics (frequency, percentage, standard deviation), and a t-test.


A result of the data analysis, the researcher has discovered the facts specified below. Most of Thai respondents were female, aged 25-35 years, married, a bachelor’s degree holders, engaged in private businesses, having a monthly income between 20,001-50,000 bath, purchasing gem products 2-3 times a year, desirous for rings made of gold and diamond having a value of 10,001-30,000 baht. The Thai female respondents purchased gem products on various, special occasions. As for foreigners, most of them were female, aged 25-35 years, married, a bachelor’s degree holders, engaged in private businesses, having a monthly income ranging from 100,001 baht to 500,000 baht, purchasing gem products 2-3 times a year, desirous for rings made of gold and diamond having a value of 30,001-50,000 baht. They preferred to purchase largely because they liked the design of the gem products. 


The need for gem products in terms of the marketing mix, it could be said that Thai purchasers gave greatest importance to the price and sale promotion. In other words, price tags should be fixed to the gem products, sale persons should gain insight into the gem products as well as have a pleasing personality. Regarding the gem products themselves and the channel of distribution, the purchasers gave importance to them to a great degree. They needed a quality guarantee and they needed gem products in reliable stores. 


Meanwhile, foreigners gave importance to the gem products in terms of each
element of marketing mix to a great degree, separately considered, on gem product
dimension, they needed a quality guarantee; on payment for the gem products purchased, they preferred to pay in cash or credit card; on sale promotion, they wanted to purchase gem products with salespersons who gained insight in to the products; on channel of distribution, they preferred gem stores which were geared up for foreigner tourists


As a result of the hypothesis testing with the help of the t-test, the researcher has discovered the following facts; Thai purchasers and foreigners purchasers differed in their need for gem products whereas they failed to differ in their need for price, channel of distribution and sale promotion. Besides, like Thai purchasers, foreigners preferred rings made of gold and diamond except that Thais preferred rings made of gold whereas foreigners preferred rings made of platinum.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

กัลยา จังจุติกุล. (2553). การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องประดับแท้สำหรับผู้ชายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ.

ธนัชญา สร้อยสมยา. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อปลีกพลอยและอัญมณี. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี.

ประภัสสร เถรวัลย์ และ วรนารถ แสงมณี. (2558). ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อเครื่องประดับและอัญมณีแท้ของร้านไนน์เจมส์และร้านเรียลเจมส์. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 14(3), 631-638.

รวีพลอย อนันตกูล. (2560). ปัจจัยและพฤติกรรมการเลือกซื้ออัญมณีจากประเทศพม่าของคนไทย. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา. ชลบุรี.

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2561). สถานการณ์การนำเข้า - ส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2560. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2561, จาก https://infocenter.git.or.th/Content_View.aspx?id=2402&mail=1

หนึ่งฤทัย เทียนกระจ่าง. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเครื่องประดับแท้ของไทยไปยังสหรัฐอเมริกา. (การค้นคว้าอิสระเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ.