แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของครูเพื่อตอบสนองหลักสูตรสถานศึกษาบูรณา การอาเซียน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเวียงพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

Main Article Content

พรรณวดี ศิริวัฒนานุรักษ์
พูนชัย ยาวิราช
ประเวศ เวชชะ

Abstract

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการดำเนิน เหตุและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของครูเพื่อตอบสนองหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการอาเซียน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเวียงพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 และเพื่อนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของครูเพื่อตอบสนองหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการอาเซียน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเวียงพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนบ้านเวียงพาน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการดำเนินการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของครูเพื่อตอบสนองหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีสภาพการดำเนินการอยู่ในระดับมาก และรองลงมาคือด้านการบริหารจัดการศึกษา 2) เหตุและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของครูเพื่อตอบสนองหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการอาเซียน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเวียงพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำ ดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 3) แนวทางการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมของครูเพื่อตอบสนองหลักสูตรสถานศึกษา บูรณาการอาเซียน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเวียงพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มี 2 แนวทาง คือ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

Guidelines for Promotion of Innovation Development of Teachers to Response to School Curriculum Integrated to ASEAN and Self Sufficiency Philosophy of Ban Wiang Phan School under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3

The aims of this thesis were to study the condition, important causes and factors affecting to the promotion of the innovation development of teachers, and to propose the guidelines for promotion of the innovation development of teachers to response to the school curriculum integrated to ASEAN and self-sufficiency philosophy of Ban Wiang Phan school under Chiang Rai Primary Educational Service Office Area 3. The population of this study consisted of 53 school administrators, teachers, and the school committee of Ban Wiang Phan school. The research instruments comprised a questionnaire and an in-depth interview form. The data collected by the researcher were analyzed by using mean and standard deviation. The results of the study were found that: 1) The conditions of promotion of the innovation development of teachers responding to response to the school curriculum, in general, was at the high level. Regarding the consideration in each aspect, learner centered instruction was done at the high level and the administration was respectively done. 2) The important causes and factors affecting to the promotion of the innovation development of teachers responding to the school curriculum, in general, was at the high level. In regand to the rank from the high to low mean, the learner centered instruction was ranked the highest followed by the administration was respectively ranked. 3)The guidelines for the promotion of the innovation development of teachers to response to the school curriculum integrated to ASEAN and self-sufficiency philosophy of Ban Wiang Phan school under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 appeared that there were two ways, namely, the development of the educational management quality and the development of learner quality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles