ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

ยสุตมา ประทุมชาติ
เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท
ศิวภรณ์ สองแสน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มโดยใช้ เทคนิคแผนผังความคิด เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และทักษะการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจำบอน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม โดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด แบบทดสอบวัด การคิดวิเคราะห์ แบบประเมินทักษะการอ่านภาษาไทย และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนภาษา ไทย ผลการวิจัยพบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มโดยใช้เทคนิคแผนผังความคิด นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 36.67 และมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่าน ภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 21.00 มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์และคะแนนเฉลี่ยทักษะ การอ่านภาษาไทยสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่กำหนดไว้ เท่ากับร้อยละ 1.33 และร้อยละ 4.67 ตามลำดับ และ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทยในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจต่อด้านครูผู้สอนและด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด

 

Effect of Group Process Learning Management by Using Mind Mapping Technique to Develop Analytical Thinking and Thai Reading Skill of Prathom Suksa 6 Students

The purpose of this research was to study the effect of group process learning management by using mind mapping technique to develop analytical thinking ability and Thai reading skill of Prathom Suksa 6 students. The population of this study was 10 Prathom Suksa 6 students of Ban Jambon school under Phayao Primary Educational Service Area Office 2 in the second semester of the academic year 2014. The research instruments were learning plan in group process using mind mapping technique, analytical thinking test, Thai reading evaluation form and evaluation form on the satisfaction towards learning Thai. The results of the study were found that after learning, the average scores of students’ analytical thinking was higher than before learning (36.67%) and the average scores of students’ Thai reading skill was higher than before learning. (20.00%) The percentages of average scores of students’ analytical thinking and reading Thai language skill were higher than the criteria set at 75% which were 1.33% and 4.67%, respectively. The students were highly satisfied with learning Thai and most of them very highly satisfied on the teacher and the learning activity management.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles