แนวทางการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

Main Article Content

รัชนีวรรณ ธรรมวงค์
ไพรภ รัตนชูวงศ์
ประเวศ เวชชะ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ มีจำนวน 12 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ นำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการจัดสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทาง การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การแจกแจงความถี่นำเสนอในรูปของความเรียง ผลการศึกษา พบว่า

1. สภาพในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำ วิจัยในชั้นเรียน พบว่า ขั้นการวางแผน ได้มีกำ หนด นโยบายการทำวิจัยในชั้นเรียน ประชุมชี้แจงให้ครูทราบนโยบาย และวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยในชั้นเรียน ครูได้เข้ารับการอบรม ขั้นดำเนินการ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ความ สามารถ ทักษะ และประสบการณ์ แต่ครูไม่สามารถปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนได้เสร็จทันตามกำหนดเวลา ขั้น ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูยังไม่ต่อเนื่องและขาดการกำกับดูแลให้คำ ปรึกษาแนะนำ ขั้นพัฒนาปรับปรุงได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการให้แก่ครูได้ใช้เป็น แหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียน

2.1 ด้านส่งเสริมความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้เพิ่มเติม โดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน แต่ครูไม่สามารถทำวิจัย ในชั้นเรียนได้เพราะไม่มีทักษะในกระบวนการวิจัย เนื่องจากการติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้คำ แนะนำปรึกษาในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้ครูขาดความมั่นในในการทำวิจัยใน ชั้นเรียน

2.2 ด้านสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำวิจัย พบว่า ได้มีการจัดเตรียมระบบอินเตอร์เน็ตบริการ เพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้ แต่การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ นั้น ยังไม่เพียง พอกับความต้องการใช้ของครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน 2.3 ด้านสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัย พบว่า ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับ การงานวิจัยในชั้นเรียนของครู เช่น งบประมาณในการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน งบประมาณในการ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตำรา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู ส่ง ผลให้การบริหารงานวิชาการไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

3. แนวทางในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน พบว่า ควรมีการวางแผนกำหนด นโยบายการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง วางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับ ความต้องการ วางแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ ควรมีพัฒนาบุคลากร เข้ารับอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน การศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ในการทำวิจัยในชั้นเรียน ควรมีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนให้กับครู แก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการ พัฒนาปรับปรุงงานวิจัยในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 

Management guidelines to promote Doing Classroom research in the classroom of child development center Chiang Saen sub-district Municipality

This research aims to study the management guidelines of doing classroom research of child development center, Wieng Chiang Saen sub-district Municipality. The population used in this research were 12 people. The instruments used in this research were interview guidelines and focus groups conversation. Data were analyzed by using content analysis and frequency distribution.

The finding were as follows:

1. The condition of the management to promote doing classroom research. 1) Monitoring stage: Teachers could not finish their research on time. 2) Follow up, check up and assessment stage: There was discontinuity of doing research and lacked of research experts to consult.

2. Factors impacted to doing classroom research.

2.1 In the facet of promoting knowledge of doing research, teachers could no do research due to lack of research skills and also there was discontinuity form research experts to come for advice.

2.2 In the facet of supporting materials for research, the materials, equipment and other facilities were not sufficient to meet the need of teacher.

2.3 In the facet of budget, there was no budget to support doing classroom research, for example: training, seminar, study visit and searching for literature.

3. Guidelines for management to promote doing classroom research were as follows: 1) It should have a policy that let every teachers do 1 classroom research per year. 2) It should have a plan to have adequate materials and equipment. 3) It should have a plan to provide adequate budget for classroom research. 4) It should have a plan to develop human resources such as training, study-visit in best parities schools, seminar and workshop in doing classroom research. 5) It should provide adequate research experts follow up and device regularly in doing research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles