การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ โดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ II ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Main Article Content

สมคิด ทะกัน
นพพร ธนะชัยขันธ์
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการ สื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ II ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1และ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 จากการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง คณิตศาสตร์และการนำเสนอโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ II ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับ เกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด กลุ่มประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังวิทยา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ด้านการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ และแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ ทดสอบสมมติฐานด้วยค่า t ผลการวิจัยพบว่า

1. การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการสื่อสาร การสื่อความหมายทาง คณิตศาสตร์ และการนำเสนอของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามทักษะและกระบวนการทาง คณิตศาสตร์ปรากฏผล ดังนี้

1.1 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการสื่อสาร ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังพัฒนาเป็น 20.00 คะแนนเฉลี่ยก่อนการพัฒนาเป็น 8.20 ซึ่งคะแนนเฉลี่ย หลังพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา

1.2 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ ดา้ นการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังพัฒนาเป็น 12.40 คะแนนเฉลี่ยก่อนการพัฒนา เป็น 5.30 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา

1.3 การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านการนำเสนอ ของนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังพัฒนาเป็น 11.45 คะแนนเฉลี่ยก่อนการพัฒนาเป็น 4.30 ซึ่งคะแนน เฉลี่ยหลังพัฒนาสูงกว่าก่อนพัฒนา

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทศนิยมและเศษส่วน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ II คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเป็น 24.05 คิดเป็นร้อยละ 80.17 คะแนน เฉลี่ยก่อนเรียนเป็น 12.60 คิดเป็นร้อยละ 42.00 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ร้อยละ 65.00 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

 

Learning Activities to Develop Skills and Mathematical Processes, Communication, Mathematical Meaning Communication and Presentation by Using Jigsaw II Technique of Matthayomsuksa I Students

This research proposes to study and develop skills and mathematical processes, communication, mathematical meaning communication and presentation by using Jigsaw II technique of Matthayomsuksa I students and to compare student achievements on decimals and fractions in Matthayomsuksa I from the developing skills before and after learning activities under the specified criteria from the school. The population were 20 Matthayomsuksa I students of Banwangwittaya School, Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2, term 2 in academic year 2514. The instrument used in this research included: study plan, skills and mathematical processes, communication, mathematical communication and presentation tests, and study achievement test. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and the hypotheses were tested by t-test. The results were

1. The developing skills and mathematical processes, communication, mathematical meaning communication and presentation of Matthayomsuksa I, students have separate skills and mathematical process as follows:

1.1 The developing skills and mathematical processes on the communication of Matthayomsuksa I students found the average score of the post-development was 20.00 and the pre-development was 8.20 therefore, the score of the post-development was higher than the pre-development.

1.2 The developing skills and mathematical processes on the mathematical meaning communication of Matthayomsuksa I students found the average score of the post-development was 12.40 and the pre-development was 5.30 therefore, the score of the post-development was higher than the pre-development.

1.3 The developing skills and mathematical processes on the presentation of Matthayomsuksa I students found the average score of the post-development was 11.45 and the pre-development was 4.30 therefore, the score of the post-development was higher than the pre-development.

2. The comparison on the decimals and fractions achievement of Matthayomsuksa I students from the developed skills and mathematical processes, communication, mathematical communication and presentation by using Jigsaw II technique found that the average score of the post-test was 24.05 at 80.17% and the pre-test was 12.60 at 42.00%. Therefore, the score of the post-test was higher than the pre-test and higher than the school criteria at 65% according to the hypothesis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles