การสร้างแบบเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ระดับ 3 (Intermediate)

Main Article Content

สมภพ ใจเอก
ยุพิน จันทร์เรือง
อัญชลี เท็งตระกูล

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยของ นักเรียนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ระดับ 3 (Intermediate) ที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทย ระดับ 3 (Intermediate) ของนักเรียน ที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่ เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จำนวน 10 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)

ผลการวิจัยพบว่าแบบเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษา ที่สอง ระดับ 3 (Intermediate) สำหรับนักเรียนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มีบทเรียนการอ่านและการ เขียน จำนวน 10 บทเรียน และมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.2/90.5 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80

 

The Development of Text Book to Develop Reading and Writing Skills for Non - Thai Student Learning Thai As a Second Language Level 3 (Intermediate)

The purpose of this research was to construct effective textbook for reading and writing Thai language skills for non - Thai students at level 3 (intermediate) who learn Thai language as a second language. The sample, recruited by purposive sampling, consisted of 10 non -Thai students in level 3 (Intermediate) at Chiang Rai International Christian School. Three research instruments were 10 lessons of Thai language textbook developing reading and writing Thai language skills for non -Thai students, 12 lesson plans, and a posttest. The analysis involved calculation of mean and efficiency of textbook respectively. The findings were that the efficiency of reading and writing Thai language textbook for non -Thai student was at 85.2/90.5 based on the 80/80 criteria, which indicated that learning material for teaching Thai language for non -Thai students at level 3 (Intermediate) was higher than the standard criteria.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles